ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562
สถานที่ : ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Link QR CODE : https://dt.mahidol.ac.th/mies/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment