ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment