ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment