ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานคลัง

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 13-14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น.
สถานที่ : ณ ห้อง E-learning ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment