ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

 

วันที่ส่งผลงาน : ภายในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562
ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือก : ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
นําเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation เป็นภาษาอังกฤษ : ในวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562

 

ศึกษารายละเอียดโครงการ ได้ที่ : https://dt.mahidol.ac.th หัวข้อ โครงการจัดประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา ประจําปี 2562
ลงทะเบียนในเว็บไซต์ได้ที่ : https://dt.mahidol.ac.th
ส่งมาทาง E-mail : siriluk.pro@mahidol.edu หรือ wanida.pue@mahidol.edu
ส่งเอกสารที่ : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Student Research Competition 2019 On Friday 7th June 2019

 

Annoucement from : Postgraduate Education Unit

Registration on : https://dt.mahidol.ac.th
Application Period : Now – 12 April 2019
Announced research results : on 10 May 2019

Oral Presentation in English Present Date : Friday 7, June 2019*

 

Print your Application form and send to E-mail: siriluk.pro@mahidol.edu orwanida.pue@mahidol.edu
or Postgraduate Education Unit on 7th Floor, The 50th Anniversary of HRH PricessMahachakriSirindhornBuilding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment