อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

 

อ. ทพญ.ณาตยา นพรัตน์กานต์

 

วุฒิบัตร ปริทันตวิทยา ทันตแพทยสภา
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

 

โทรศัพท์ : 022007841

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment