อาจารย์ประจำ สาขาชีวเคมี

 

รศ. ดร.ทพ.นครินทร์ กิตกำธร

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 

วุฒิการศึกษา : ท.บ., ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)

 

ความเชี่ยวชาญ: DNA Methylation, Polymorphisms, Neoplasms

 

E-mail address : nakarin.kit@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ
View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment