Endo Clean (17% solution EDTA)

 

ราคา 280 บาท

 

วิธีการใช้ : ดูดน้ำยา Endo Clean 2 มิลลิลิตร ฉีดล้างคลองรากฟันช้าๆ ด้วยขนาด G25-G27

เป็นเวลาประมาณ 1 นาที แล้วล้างตามด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 2 มิลลิลิตร

 

ข้อบ่งใช้ : ใช้ล้างคลองรากฟันเพื่อกำจัดชั้นสเมียร์บนผนังคลองรากฟัน

ส่วนประกอบสำคัญ : EDTA 17%w/w

 

การเก็บรักษา : ควรเก็บในที่อุณหภูมิ 20-30 °C และปิดฝาทันทีหลังการใช้งาน

เพื่อยืดอายุการใช้งานของน้ำยา

 

ขนาดบรรจุ : 200 มิลลิลิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment