Dental Stone Orthodontic Type

 

ราคา 370 บาท

 

ข้อบ่งใช้ : เพื่อใช้ศึกษาอวัยวะปริทันต์สำหรับทันตกรรมจัดฟัน
การเก็บรักษา : หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

 

ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment