วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Geriatric Dentistry

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมผู้สูงอายุ)
ชื่อย่อ : วท.ม. (ทันตกรรมผู้สูงอายุ)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Master of Science (Geriatric Dentistry)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Geriatric Dentistry)

หลักสูตรมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะระดับสูงในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุได้อย่างเป็นองค์รวมตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถนำองค์ความรู้มาประมวลเพื่อวางแผนการรักษาตามหลักวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ได้อย่างเหมาะสม และสามารถทำโครงการการวิจัยสู่การพัฒนาเพื่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยอยู่บนพื้นฐาน ของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาการ และวิชาชีพเป็นสำคัญ

 • ELO1
  สามารถดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรมผู้สูงอายุได้ อย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และ มีความซื่อตรงในการทำรายงานทางวิชาการ ตรงต่อเวลา ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น

 

 • ELO2
  สามารถบูรณาการความรู้ เพื่อการรักษาทางด้านทันตกรรมผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและวิชาชีพ

 

 • ELO3
  สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแก้ไขปัญหาทางทันตกรรมผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและวิชาชีพ

 

 • ELO4
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม มีภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

 • ELO5
  สามารถใช้โปรแกรมสารสนเทศในการสื่อสาร ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อประยุกต์ในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรมผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 1. ทันตแพทย์ผู้มีความรู้และทักษะความสามารถในสาขาทันตกรรมผู้สูงอายุปฏิบัติงานใน รพ. ชุมชน รพ. ทุติยภูมิ รพ. ตติยภูมิ คลินิก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ เช่น Nursing Home ได้
 • 2. นักวิจัยที่มีความชำนาญในงานวิจัยสาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ
 • 3. เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้/วิทยากร ทางด้านทันตกรรมผู้สูงอายุในสถาบันการศึกษา
 • 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 • 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • 3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา หรือเป็นใบประกอบวิชาชีพจากต่างประเทศที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นควรเทียบเคียงได้
 • 4. มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมอย่างน้อย 1 ปี
 • 5. มีหนังสือรับรอง หรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คือ
  – IELTS หรือ
  – TOEFL INTERNET BASED หรือ
  – MU GRAD Plus
 • 6. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 อัตราค่าธรรมเนียม

7.1 ค่าบำรุงการศึกษา 12,600    บาท/ปีการศึกษา
7.2 ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/หน่วยกิต
7.3 ค่าลงทะเบียนและวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 168,000 บาท
7.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน 20,000 บาท
7.5 ค่าอุปกรณ์พิเศษ 60,000 บาท

 

ประธานหลักสูตร วท.ม. ทันตกรรมผู้สูงอายุ
รศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ
E-mail: chuchai.anu@mahidol.edu

 

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02 200 7634, 7641
E-mail: siriluk.pro@mahidol.edu, sombat.pik@mahidol.edu