โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชา จำนวน (หน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ 23
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 1
วิทยานิพนธ์ 12
รวมไม่น้อยกว่า 36
ปีที่ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
 

 

 

 

 

1

ทพผส 514 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) ทพทผ 605 ทันตกรรมประดิษฐ์และการฟื้นฟูสภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ 1(1-0-2)
ทพทผ 601 พฤฒาวิทยา 1(1-0-2) ทพทผ 606 วรรณกรรมปัจจุบันทางทันตกรรมผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
ทพทผ 602 เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 1(1-0-2) ทพทผ 610 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุขั้นสูงสัมมนา 3(0-6-3)
ทพทผ 603 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกันในผู้สูงอายุ 1(1-0-2) ทพทผ 607 วิเคราะห์กรณีผู้ป่วย 1 1(1-0-2)
ทพทผ 604 การจัดการโรคในช่องปากและฟัน 2(2-0-4) ทพทผ 698 วิทยานิพนธ์ 3(0-9-0)
ทพทผ 609 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 3(0-6-3)
รวม 10 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต
 

 

 

2

ทพทผ 612 การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุนอกสถานที่ 3(0-6-3) ทพทผ 698 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)

 

ทพทผ 611 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ ที่ต้องการดูแลพิเศษ 3(0-6-3)
ทพทผ 698 วิทยานิพนธ์      3(0-9-0)
วิชาเลือก    1 หน่วยกิต
รวม 10 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ทพผส          ๕๑๔          วิทยาระเบียบวิธีวิจัย                                                  ๒(๒-๐-๔)

DTID          514          Research Methodology                                                         

แนวคิดในการวิจัย วิธีการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยในงานวิจัยที่แตกต่างกัน  การวิจัยทางคลินิก และการวิจัยในห้องปฏิบัติการ การคิดปัญหาวิจัย การออกแบบการวิจัย การทดสอบสมมติฐาน กระบวนการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การใช้สถิติในงานวิจัย การเขียนรายงาน การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ การนำเสนองานวิจัย จรรยาบรรณการวิจัย

Concept of research; Research method; Research protocol in different types of research, clinical research and laboratory research; Research problem formulation; Research design; Hypothesis testing; Data collection process; Data processing; Statistic used in research; Research report writing; Scientific paper critiques; Research presentation; Research ethics

 

ทพทผ          ๖๐๑          พฤฒาวิทยา                                                  ๑(๑-๐-๒)

DTGD          601          Gerontology  

แนวคิดความชรา ธรรมชาติวิทยาของความชรา  การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ สังคมและอารมณ์  การปรับตัว  ความสามารถในการเรียนรู้ ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม สภาวะโภชนาการ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพทั่วไป การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ  ประเด็นจริยธรรมในการดูแลสุขภาพช่องปาก

Concepts of ageing ,natural sciences of ageing,  psycho-social and emotional changes, adaptation , learning capacity, socio-economic problems, nutritional status.  Government and social supports. Concepts of behavioral sciences, general health behaviors, changing of health behaviors .  Ethical issues in oral health care

 

ทพทผ          ๖๐๒          เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ                                                  ๑(๑-๐-๒)

DTGD          602          Geriatric Medicine

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชราที่มีผลทางการแพทย์ อาการที่ไม่จำเพาะเจาะจง การหกล้ม เบื่ออาหาร การสูญเสียความสามารถในการเดิน สติปัญญาเสื่อมถอย การมีพยาธิสภาพหลายระบบอวัยวะในเวลาเดียวกัน การได้รับยาหลายชนิด เภสัชวิทยาในผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ ทักษะการสื่อสารกับผู้สูงอายุ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการวินิจฉัยและการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ ข้อพึงระวังในการให้รักษาทางทันตกรรมที่ปลอดภัย

Physiologic ageing changes related to medical aspects, atypical presentation, fall, inanition, immobility, intellectual impairment, multiple pathology, polypharmacy, geriatric pharmacology, social adversity and communication skill; factors affected  the diagnosis and oral health care for older people; factors to  be concerned to ensure safety during dental care

      

ทพทผ          ๖๐๓          การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกันในผู้สูงอายุ                                      ๑(๑-๐-๒)

DTGD          603          Oral Health Promotion and Prevention in Older Persons

ระบาดวิทยาของโรคในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ พฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทันตสุขภาพ ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในการเกิดโรคในช่องปาก ปัญหาทันตสาธารณสุข  กลวิธีในระดับบุคคลและระดับชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก และประเด็นปัจจุบันทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทันตสุขภาพ

Epidemiology of oral diseases in older persons.  Principles of oral health promotion and oral health education practice,  theories of behavioral sciences applied to oral health behaviors; socio-cultural factors, role of social conditions and social policy to address dental public health problems; individual and community strategies to change oral health behavior and current issues in behavioral sciences for oral health promotion

 

ทพทผ          ๖๐๔          การจัดการโรคในช่องปากและฟัน                                                  ๒(๒-๐-๔)

DTGD          604          Management of Oral and Dental Diseases

การถ่ายภาพรังสีเพื่อการวินิจฉัย การดัดแปลงแผนการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคทางระบบ  การจัดการโรคในช่องปากและฟัน  รอยโรคในช่องปาก ฟันผุส่วนรากฟัน ภาวะปากแห้ง โรคปริทันต์ ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร การจัดการด้านศัลยกรรมช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ  ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบ

Radiographic imaging methods for diagnosis; treatment planning modifications for medically compromised older adults;  management of oral and dental diseases, oral lesions, root caries, xerostomia, periodontal diseases, TMJ dysfunction; surgical management for older persons, potential problems of oral diseases related to systemic diseases

 

ทพทผ          ๖๐๕          ทันตกรรมประดิษฐ์และการฟื้นฟูสภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ                              ๑(๑-๐-๒)

DTGD          605          Prosthodontics and Oral Rehabilitation for Older Persons

ทันตวัสดุศาสตร์ หลักการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ การฟื้นฟูสภาพช่องปากด้วยงานฟันเทียมติดแน่น ฟันเทียมถอดได้และรากฟันเทียมเพื่อบูรณะการทำงานของระบบบดเคี้ยว

Dental materials;  principles of prosthodontic treatments, oral rehabilitation using fixed, removable prostheses and dental implant to restore masticatory function

 

ทพทผ          ๖๐๖          วรรณกรรมปัจจุบันทางทันตกรรมผู้สูงอายุ                                                  ๒(๒-๐-๔)

DTGD          606          Current Literatures in Geriatric Dentistry

ทบทวน วิเคราะห์ ประเมิน บทความและงานวิจัย ด้านสุขภาพช่องปากและฟัน การดำเนินงานและการจัดการปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลพิเศษ เน้นการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ

Review, analysis, evaluation articles and researches. Discussion on issues of oral and dental health problems, implementation and management of oral problems in older persons, geriatric dentistry related to special care needs. Emphasis on academic and professional ethics

 

ทพทผ          ๖๐๗          สัมมนาวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย ๑                                                  ๑(๑-๐-๒)

DTGD          607          Case Analysis Seminar I                                                                    

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยสูงอายุ วินิจฉัย สรุปปัญหาของผู้ป่วย กำหนดเป้าหมายการรักษา  และพยากรณ์ผลการรักษา อภิปรายแผนการรักษา วิเคราะห์ความเสี่ยงและประโยชน์ของการรักษา ขั้นตอน เทคนิคการรักษา วัสดุที่เลือกใช้ ผลการรักษาและการดูแลเพื่อคงสภาพสุขภาพช่องปาก  ความก้าวหน้าของการรักษา 

Analyse older patients’ information, diagnosis, patients’ problem synopsis, the treatment goal and the treatment prognosis. Discussion on treatment planning, analysis of risks and benefits of the treatment, treatment procedures, and techniques, materials used, result of treatment and maintenance care,  Progress of treatment

 

ทพทผ          ๖๐๙          คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ                                                  ๓(๐-๖-๓)

DTGD          609           Geriatric Dental Clinic

การจัดการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยสูงอายุ การตรวจ วินิจฉัย การส่งต่อผู้ป่วย  การวางแผนการรักษาอย่างเป็นองค์รวม แนะนำการดูแลสุขภาพช่องปาก การเลือกโภชนาการที่เหมาะสม  การบันทึกข้อมูล

Oral and dental management of geriatric patients, oral examination, diagnosis, referrals for consultation, developing comprehensive treatment plan in the provision of holistic oral and dental care. Additional instruction of oral hygiene maintenance and nutritional recommendation. Documentation

 

ทพทผ          ๖๑๐          คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุขั้นสูง                                                  ๓(๐-๖-๓)

DTGD          610          Advanced Geriatric Dental Clinic

การรักษาทางทันตกรรมอย่างครอบคลุมแก่ผู้สูงอายุที่มีโรคทางระบบ หรือมีปัจจัยเสี่ยง การเลือกใช้วัสดุทางทันตกรรม และเทคนิคการรักษา การประเมินความเสี่ยง และประโยชน์จากแผนการรักษา  การจัดโปรแกรมการป้องกันโรคในช่องปาก การบันทึกข้อมูล

Comprehensive oral and dental treatment of elders with medical compromise or with risk factors.  Selection of dental restorative materials and techniques,  assessment of risks and benefits of each treatment planning and providing prevention programme. Documentation

 

ทพทผ          ๖๑๑          คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลพิเศษ                                                  ๓(๐-๖-๓)

DTGD          611          Special Care Dental Clinic in Geriatric Patients

การจัดการทางทันตกรรมในคลินิกแก่ผู้สูงอายุที่มีโรคทางระบบและมีความพิการของร่างกายจากความเสื่อมของสมอง ความบกพร่องด้านจิตใจ การจัดการภาวะฉุกเฉินจากความผิดปกติของฟันอวัยวะในช่องปากและฟันเทียม การบันทึกข้อมูล

 Oral and dental management in dental clinic  for medically compromised elders with physical limitations from degenerative diseases of brain, mental disability.  Management of urgent oral, dental and prosthesis problems.  Documentation

 

ทพทผ          ๖๑๒          การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุนอกสถานที่                                                  ๓(๐-๖-๓)

DTGD          612          Extramural Oral Health Care for Older Persons

การรักษาและบริบาลสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุที่เปราะบางและอยู่ในภาวะพึ่งพาในชุมชน โรงพยาบาล บ้านพักผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การดูแลสุขภาพช่องปากร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น

Oral care and treatment for frail and functionally dependent elders organized in community,  hospital,  nursing home, long-term care facility.  Provide oral care in conjunction with professionals from other medical and health related disciplines

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ทพทผ          ๖๐๘          สัมมนาวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย ๒                                                  ๑(๑-๐-๒)

DTGD          608          Case Analysis Seminar II                                                                   

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องการดูแลพิเศษ วินิจฉัย สรุปปัญหาของผู้ป่วย กำหนดเป้าหมายการรักษา  และพยากรณ์ผลการรักษา อภิปรายแผนการรักษา วิเคราะห์ความเสี่ยงและประโยชน์ของการรักษา ขั้นตอนการรักษา เทคนิคการรักษา วัสดุที่เลือกใช้ ผลการรักษาและการดูแลเพื่อคงสภาพสุขภาพช่องปาก ความก้าวหน้าของการรักษา

Analyse information of geriatric patient with special care needs; diagnosis, patients’ problem synopsis; the treatment goal and treatment prognosis. Discussion on treatment planning; analysis of risks and benefits of the treatment; treatment procedures and techniques, materials used, result of treatment and maintenance care.  Progress of treatment

 

ทพผส          ๖๐๙          การถ่ายภาพในช่องปาก                                                  ๑(๑-๐-๒)

DTID          609          Oral Photography                                              

ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของกล้องถ่ายภาพแบบธรรมดาและแบบดิจิทอล ฟิล์มและเลนส์ ฝึกหัดถ่ายภาพในช่องปากที่มีคุณภาพเพื่อการนำเสนออย่างมีจริยธรรม

Knowledge of various components of regular and digital cameras, film and lens; Practice taking good oral photograph for presentation based on ethical conduct

ทพทผ          ๖๙๘          วิทยานิพนธ์          ๑๒(๐-๓๖-๐)

DTGD          698          Thesis

งานวิจัยแบบสหวิทยาการ งานวิจัยสุขภาพช่องปากและฟันของผู้สูงอายุที่มีความเกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมสาขาต่างๆ ระบาดวิทยาของโรคในช่องปาก การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เทคนิคและวัสดุทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบบริการทันตกรรมผู้สูงอายุ

Interdisciplinary research, research on oral and dental care for older persons, epidemiology of oral diseases; oral health promotion and preventive programme; various techniques and dental materials used in geriatric dentistry; development of geriatric dental service system