ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารคุณภาพ

 

ร่วมส่งผลงานคุณภาพเข้าประกวด : โปรดติดต่อมาที่งานบริหารคุณภาพ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านและรวบรวมผลงานฯ ในภาพรวมของคณะฯ ต่อไป

 

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เว็บไซต์กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (https://op.mahidol.ac.th/qd/mqf2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment