ภาพหนังสือ
รายการ
mdent
ทันตรังสีวินิจฉัยเบื้องต้น
ผู้แต่ง : ศ.ทพญ.ใจนุช จงรักษ์
ราคา : 400 บาท
mdent คลองรากฟัน วิธีการรักษาและการแก้ปัญหา

ผู้แต่ง : ศ.ทพญ. ละอองทอง วัชราภัย

ราคา : 750 บาท

mdent
ฟันได้รับอุบัติเหตุ : การตรวจ วินิจฉัย และรักษา
ผู้แต่ง : รศ.ศิริพร ทิมปาวัฒน์
ราคา : 850 บาท
mdent
พฤติกรรมของเด็กการจัดการเพื่อการรักษาทางทันตกรรม
ผู้แต่ง : รศ.มาลี อรุณากูร
ราคา : 990 บาท
mdent
การจัดการและการรักษาทางทันตกรรมในเด็กพิเศษ
ผู้แต่ง : รศ.มาลี อรุณากูร
ราคา : 550 บาท
การผ่าตัดฟันคุค(ฟันกรามล่างซี่ที่สาม)
ผู้แต่ง : ศ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร
ราคา : 1500 บาท
mdent
การจัดการนิสัยดูดนิ้วสำหรับทันตแพทย์
ผู้แต่ง : ผศ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์
ราคา : 150 บาท
mdent
การวินิจฉัยและการรักษารอยโรคช่องปาก
(ฉบับปรับปรุงใหม่) **New**
ผู้แต่ง : รศ. วรานันท์ บัวจีบ
ราคา : 600 บาท
mdent โลหะทางทันตกรรม

ผู้แต่ง : รศ.สมชาย อุรพีพล

ราคา : 400 บาท

mdent
การสื่อสารกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ผู้แต่ง : รศ.มาลี อรุณากูร
ราคา : 500 บาท
mdent
ทันตชีววัสดุศาสตร์พื้นฐาน 1 **New**
ผู้แต่ง : ศ.คลินิกชัชรี สุชาติล้ำพงษ์
ราคา : 300 บาท
mdent
ทันตชีววัสดุศาสตร์พื้นฐาน 2 **New**
ผู้แต่ง : ศ.คลินิกชัชรี สุชาติล้ำพงษ์
ราคา : 300 บาท
mdent
ฟันเทียมทั้งปาก **NEW**
ผู้แต่ง : รศ.พจมาน ศรีนวรัตน์
ราคา : 800 บาท
ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร **NEW**
ผู้แต่ง : อ.ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์
ราคา : 400 บาท