mdent

 

หัวหน้างานประยุกต์ผลงานวิจัย
รักษาการหัวหน้าหน่วยประยุกต์งานวิจัยเชิงพาณิชย์

 

นายพีรพงษ์ ตัวงาม

 

โทรศัพท์ : 02-200-7629
โทรศัพท์ภายใน : 7629

 

E-mail: peerapong.tua@mahidol.ac.th

mdent

 

หน่วยประยุกต์งานวิจัยเชิงพาณิชย์

 

นายมโนพัศ แป้นเมือง

 

พนักงานบริการ

 

โทร. 02-200-7631
โทรศัพท์ภายใน : 7631

 

หน่วยประยุกต์งานวิจัยเชิงพาณิชย์

 

นางสาวสุภาวิดา ขุนลึก

 

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

 

โทร. 02-200-7631
โทรสาร : 02-200-7698
โทรศัพท์ภายใน : 7631

 

E-mail : supawida_noo_mild@hotmail.com

 

นายพชร รุทระกาญจน์

 

นักวิทยาศาสตร์

 

โทร. 02-200-7629
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7629, 7630

 

E-mail : pachara.rud@mahidol.ac.th