อาจารย์ประจำ สาขาชีวเคมี

 

ผศ. ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย์

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

วุฒิการศึกษา : วท.บ.(ชีววิทยา) (เกียรตินิยมอันดับ1), ปร.ด. (ชีวเคมี)

 

ความเชี่ยวชาญ : ยูบิควิติเนชั่น มะเร็งช่องปาก ตัวชี้วัดทางชีวภาพในน้ำลาย

 

E-mail address : kongthawat.cha@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ
View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment