อาจารย์พิเศษ

 

ผศ. กัลยา ตัณฑชุณห์

 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), ,วท.ม. (จุลชีววิทยา)

 

ความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยา

 

โทรศัพท์ : 02-200-7805

 

e-mail: kalaya.tan@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ
View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment