รศ. ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา

 

– ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
– ป.บัณฑิต(รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) ม.มหิดล
– Ph.D. (Oral and Maxillofacial Radiology)
– อนุมัติบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

 

ความเชี่ยวชาญ : CBCT,Head and neck tumours

วินิจฉัยโรคช่องปาก (รังสีวิทยา)

 

Tel. : 02-200-7837 ext.19

E-mail : yjira@hotmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment