ประชาสัมพันธ์โครงการ 2018 International Summer Program (ISP) ณ Sun Yat-sen University สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

โครงการ 2018 International Summer Program (ISP) ณ Sun Yat-sen University สาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนช่วงปิดภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561

 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าเข้าร่วมโครงการจำนวน RMB 6,000 (ประมาณ 30,000 บาท) ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยจำนวน 3 รายจะได้รับการยกเว้นค่าเข้าร่วมโครงการจำนวน RMB 6,000 และนักศึกษา 1 ใน 3 รายจะได้รับการยกเว้นค่าที่พัก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eao.sysu.edu.cn/summerprogram/docs/20180222014844219962.pdf

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมาหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ก่อนเข้าไปกรอกระบบออนไลน์ พร้อมเอกสารประการการสมัคร ดังนี้

1. CV
2. Official Transcript
3. Personal Statement
4. Copy of Passport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment