ประกาศ/พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ/คำสั่งของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ระเบียบ/ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

ประกาศด้านทรัพย์สินทางปัญญาของคณะทันตแพทยศาสตร์

 

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม ของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2562
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2562

 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537