หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับสิทธิบัตรและระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ 10 ประเทศ

ประเทศ

ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์

Link

ประเทศไทย http://patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/simplesearch.php
ประเทศเกาหลี http://engpat.kipris.or.kr/engpat/searchLogina.do?next=MainSearch
ประเทศญี่ปุ่น https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
ประเทศสิงคโปร์ https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=PT
ประเทศอินเดีย   http://www.ipindia.nic.in/
ประเทศออสเตรเลีย http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/
ประเทศเยอรมัน https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&action=index
ประเทศสหรัฐอเมริกา http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html
สหภาพยุโรป http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
ประเทศจีน http://pss-system.cnipa.gov.cn/sipopublicsearch/inportal/i18n.shtml?params=902F004CA61084A284089435EAAEA94F59CC921A916ADCEB

ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์

 

ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออนไลน์ Link

https://www.lens.org/

https://patents.google.com