นางสาวรัตติพร กายเพชร

หัวหน้างานประยุกต์ผลงานวิจัย
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-200-7630
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7630
E-mail : rattiporn.kay@mahidol.ac.th

นายพีรพงษ์  ตัวงาม
นักวิทยาศาสตร์ (ผู้เชี่ยวชาญ)
โทรศัพท์ : 02-200-7629
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7629, 7630
E-mail : peerapong.tua@mahidol.ac.th

นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีทรัพย์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 02-200-7629
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7629, 7630
E-mail : jutatip.srp@mahidol.ac.th

นางสาวบุญพิทักษ์ ดอกกุหลาบ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 02-200-7629
โทรสาร : 02-200 -7698
โทรศัพท์ภายใน : 7629, 7630
E-mail : boonpitak.dok@mahidol.ac.th