• 1. ขอคำปรึกษาด้านการยื่นขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
 • 2. ขอคำปรึกษาด้านการยื่นขอรับลิขสิทธิ์
 • 3. ขอคำปรึกษาด้านสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
  3.1 สัญญาความร่วมมือ / บันทึกข้อตกลง (MOU)
  3.2 การจัดทำสัญญารักษาความลับ (NDA)
  3.3 การจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย (MTA)
  3.4 การจัดทำข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (DSA)
  3.5 อื่นๆ
 • 4. บริการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
 • 5. บริการร่างแบบฟอร์มยื่นขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
 • 6. บริการร่างแบบฟอร์มยื่นขอรับลิขสิทธิ์
 • 7. บริการให้คำปรึกษา พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช (มาตรา 52)
 • 8. บริการให้คำปรึกษาด้านการให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ
 • 9. ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • 10. การนำทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์/การให้เช่าสิทธิ์
 • 11. การบริการให้คำปรึกษาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/ข้อร้องเรียน
 • 12. ทุนอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญา
 • 13. ให้คำปรึกษาในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์
 • 14. ให้คำปรึกษาในการขึ้นทะเบียน อย.
 • 15. การใช้บริการห้อง MU-NCKU Joint Research Center
 • 16. บริการให้คำปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ