งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุดเริ่มต้นจากการที่คณะฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำทางด้านงานวิจัย จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการผลิตผลงานวิจัย ส่งผลให้มีงานวิจัยที่มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และผลงานวิจัยหลายชิ้นสามารถต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ทางคณะฯจึงได้มอบหมายให้อาจารย์พีระ สิทธิอำนวย     ซึ่งดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกฎหมาย ดูแลเกี่ยวกับการประสานงานกับศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา ในการยื่นขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรุปแบบต่าง ๆ รวบรวมฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการขอรับความคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับงานด้านทันตกรรม ปัจจุบันงานด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้คณะทันตแพทยศาสตร์และการประสานงานกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INNOTECH) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถูกบรรจุเป็นภาระงานหลักหนึ่งของงานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบาย THAILAND 4.0 ในด้านนวัตกรรมซึ่งอยู่ในกำกับการดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยท่านปัจจุบัน