Indonesian Language Course Program 2017

 

Indonesian Language Course Program 2017 ระหว่างวันที่ 17 ต.ค. – 12 ธ.ค. 2560

บุคลากรที่สนใจ ขอให้แจ้งชื่อและรายละเอียด (ผ่านคณะฯ) มายังกองวิเทศสัมพันธ์

เพื่อดำเนินการคัดเลือก ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment