Hokkaido Summer Institute 2019

 

Hokkaido Summer Institute 2019 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่สนใจเข้าศึกษา ณ Hokkaido University ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2562 รายละเอียดและสาขาวิชาที่เปิดสอนตามเอกสารแนบ โดยนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนหน่วยกิต

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่สนใจ ส่งเอกสาร มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hokkaidosummerinstitute.oia.hokudai.ac.jp/ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ http://www.op.mahidol.ac.th/orir/index.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment