อาจารย์ประจำ สาขาชีวเคมี

 

รศ. ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), วท.ม. (ชีวเคมี), ปร.ด. (ชีวเคมี)

 

ความเชี่ยวชาญ : เซลล์ต้นกำเนิด

 

E-mail address : hathaitip.sri@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ
View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment