หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma in Clinical Science (Dentistry) Major in Oral and Maxillofacial Surgery

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์) 
ชื่อย่อ : ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Graduate Diploma in Clinical Science (Dentistry)
ชื่อย่อ : Grad. Dip. in Clinical Science (Dentistry)

พัฒนาทันตแพทย์ให้เป็นทั้งนักวิชาการ และผู้ชำนาญการทางการรักษาในสาขาต่างๆ ทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อการบำบัดรักษาประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและมีความยึดมั่นในจรรยาบรรณ

 • ELO1
  สามารถรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมของแต่ละวิชาเอก ได้อย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 

 • ELO2
  สามารถวินิจฉัยเพื่อการป้องกันและรักษาทางด้านทันตกรรมที่ซับซ้อนของแต่ละวิชาเอกได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

 • ELO3
  สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแก้ไขปัญหาทางด้านทันตกรรมของแต่ละสาขาได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

 • ELO4
  แสดงออกถึงภาวะผู้นำโดยมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

 • ELO5
  สามารถใช้โปรแกรมสารสนเทศในการสื่อสาร ค้นคว้า รวบรวมเพื่อประยุกต์ในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรมของแต่ละสาขา

 

 • ELO6
  มีทักษะในงานทางทันตกรรม มีลำดับขั้นตอนอย่างเข้าใจและส่งต่อผู้ป่วยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • 1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 • 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • 3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา หรือเป็นใบประกอบวิชาชีพจากต่างประเทศที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นควรเทียบเคียงได้
 • 4. มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมอย่างน้อย 1 ปี
 • 5. มีหนังสือรับรอง หรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คือ
  – IELTS หรือ
  – TOEFL INTERNET BASED หรือ
  – MU GRAD Plus
 • 6. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ค่าบำรุงการศึกษา 12,600    บาท/ปีการศึกษา
ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท/หน่วยกิต
ค่าอุปกรณ์พิเศษ 12,000 บาท

ประธานหลักสูตร : รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
โทรศัพท์ : 02-200-7856 ต่อ 16
E-mail : sammu99@gmail.com

 

ผู้รับผิดชอบวิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery)
รศ. พญ.ดวงดี รัมมะศักดิ์
E-mail : duangdee.rum@mahidol.ac.th

 

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02 200 7634, 7641
E-mail: siriluk.pro@mahidol.edu, sombat.pik@mahidol.edu