โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

หมวดวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2
หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 20
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3
รวมไม่น้อยกว่า 25

วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
 

 

 

1

ทพผส 517  ชีววิทยาช่องปาก                   

 

2(2-0-4) ทพศศ 821   ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2

 

2(2-0-4)

 

ทพศศ 811   ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล 1

 

2(2-0-4) ทพศศ 822   สัมมนาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล

 

2(2-0-4)

 

*ทพศศ 812 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชีย ทางคลินิก 1

 

4(0-12-4)

 

ทพศศ 823  ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล
ทางคลินิก 3
4(0-12-4)

 

*ทพศศ 813 ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลทาง คลินิก 2

 

3(0-9-3)

 

ทพศศ 824 ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลทางคลินิก 4

 

3(0-9-3)

 

วิชาเลือก                                 2 หน่วยกิต วิชาเลือก                                    1 หน่วยกิต
รวม  13  หน่วยกิต รวม  12  หน่วยกิต

 

* หมายเหตุ  รายวิชาที่กำหนดให้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 แต่ผลการประเมินจะออกปลายภาคเรียนที่ 2

 

 

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ทพผส          ๕๑๗          ชีววิทยาช่องปาก                                                  ๒(๒-๐-๔)

DTID          517          Oral Biology

การพัฒนา โครงสร้าง ชีววิทยา และหน้าที่ของเนื่อเยื่อในช่องปาก และอวัยวะที่เกี่ยวข้องใน สุขภาวะและมีพยาธิสภาพ จุลชีววิทยาในช่องปาก การตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ความเจ็บปวดของฟัน และภาวะเสียวฟัน ยาทั่วไปที่ใช้ในทางทันตกรรม ข้อพิจารณาทางจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ    

The development, structure, biology and function of oral tissues and related organs in the healthy and pathological status;  microbiology in oral cavity; host immune responses; dental pain and hypersensitivity; common drugs used in the dental practice; ethical considerations and professional ethics

 

หน่วยกิต (บรรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ทพศศ          ๘๑๑          ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๑                    ๒(๒-๐-๔)

DTSU          811          Oral and Maxillofacial Surgery I

หลักการทางศัลยศาสตร์ การซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยโดยละเอียด หลักการ กระบวนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และห้องผ่าตัด การเตรียมผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด รวมถึงการประเมินและรักษาผู้ป่วยก่อนและหลังหลังการดมยาสลบ การตรวจ วินิจฉัยและการรักษาโรคของถุงน้ำ เนื้องอก การตรวจวินิจฉัยและการรักษาการรติดเชื้อของช่องปาก กระดูกขากรรไกรและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง

Principle of surgery, thorough history and physical examination, principle of hospital and operating room procedures, patient preparation, pre- and post-operative care including pre- and post-anesthetic evaluation and treatment; Examination, diagnosis and treatment of oral and maxillofacial pathologic conditions cysts and tumors; Examination, diagnosis and treatment of oral and maxillofacial  including the associated organ  infection

 

ทพศศ          ๘๑๒          ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทางคลินิก  ๑                    ๔(๐-๑๒-๔)

DTSU          812          Clinical Oral and Maxillofacial Surgery I

ฝึกปฏิบัติทางคลินิกในการผ่าฟันคุดและฟันฝังอย่างยาก การทำศัลยกรรมปลายรากฟัน การวินิจฉัยแยกโรคและตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจพิเคราะห์ การรักษากระดูกใบหน้าและขากรรไกรหัก

Clinical practice in the surgical removal of complicated impacted and embedded teeth, the endodontic surgery; the differential diagnosis of oral pathologic lesion and biopsy; management of jaw and facial bone fracture

 

ทพศศ          ๘๑๓          ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทางคลินิก  ๒                    ๓(๐-๙-๓)

DTSU          813          Clinical Oral and Maxillofacial Surgery II

ฝึกปฏิบัติทางคลินิกในการเตรียมผู้ป่วย ก่อนดมยาสลบ ก่อนผ่าตัด  การดูแลหลังผ่าตัด การเป็นผู้ช่วยในการผ่าตัดใหญ่และเป็นผู้ช่วยวิสัญญีแพทย์

Clinical practice in pre and postoperative care for surgery and anesthesia, assisting in major surgical procedure and anesthesia service

 

ทพศศ          ๘๒๑          ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๒                    ๒(๒-๐-๔)

DTSU          821          Oral and Maxillofacial Surgery II

หลักการทางศัลยศาสตร์ช่องปากและม็กซิลโลเฟเชียล การปลูกถ่ายฟัน การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องปากเพื่อการใส่ฟันปลอม ใบหน้าและขากรรไกรประดิษฐ์ การผ่าตัดฝังรากเทียม ศัลยกรรมปลายรากฟัน การใช้ยาในงานศัลยกรรมช่องปาก โรคติดเชื้อในบริเวณช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ภยันตรายต่อฟันและกระดูกขากรรไกรหัก การผ่าตัดแก้ไขความวิกลรูปของขากรรไกร ปากแหว่งเพดานโหว่ ความผิดปกติของใบหน้าและกะโหลกศีรษะ การรักษาโรคของขมับและข้อต่อขากรรไกรโดยวิธีการอนุรักษ์ และการผ่าตัด

Principle of oral and maxillofacial surgery; tooth transplantation oral preprosthetic surgery, facial and jaw prosthesis,  dental impant surgery periapical surgery frequently used drugs in oral surgery; oral and maxillofacial infection; dental trauma and jaw bone fracture; surgical correction of jaw deformities, cleft lip and palate, craniofacial deformities; conservative and surgical treatment of temporomandibular disorders

 

ทพศศ          ๘๒๒          สัมมนาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล                    ๒(๒-๐-๔)

DTSU          822          Oral and Maxillofacial Surgery Seminar              

สัมมนาความรู้ทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หรือทันตกรรมสาขาอื่นๆ หรือความรู้ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โรคทางระบบ การให้ยาระงับความรู้สึก และทำการประเมินค่าวารสารวิชาการที่นำเสนอ

Seminar in oral and maxillofacial surgery, other related dental sciences or medical knowledges for example, systemic diseases, anesthesiology and critical appraisal of journal article

 

ทพศศ          ๘๒๓          ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทางคลินิก  ๓                    ๔(๐-๑๒-๔)

DTSU          823          Clinical Oral and Maxillofacial Surgery III

ฝึกปฏิบัติทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน

Clinical practice in management of odontogenic oral and maxillofacial infection

 

ทพศศ          ๘๒๔          ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทางคลินิก  ๔                    ๓(๐-๙-๓)

DTSU          824          Clinical Oral and Maxillofacial Surgery IV

ฝึกปฏิบัติทางคลินิกในการจัดการโรคถุงน้ำและเนื้องอกของกระดูกขากรรไกรที่ไม่ยุ่งยาก แก้ปัญหาการเกิดรูทะลุระหว่างช่องปาก และโพรงอากาศแม็กซิลลา ที่มีสาเหตุจากฟัน การผ่าตัดเพื่อแก้ไขเนื้อเยื่อให้เหมาะสมต่อการใส่ฟันเทียม

Clinical practice in management of non-complicated cyst and tumor of the jaw; management of the oroantral communication from odontogenic origin; the preprosthetic surgery

 

หน่วยกิต (บรรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ทพทส          ๕๐๒          วิทยาการระบาดทางทันตกรรม                                                  ๑(๑-๐-๒)

DTAD          502          Dental Epidemiology

แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาการระบาดเกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิก และโรคทางทันตกรรมที่เป็นปัญหาในชุมชนรวมถึงปัจจัยเสี่ยง  การออกแบบโครงการวิจัยที่ใช้หลักฐานทางวิทยาการระบาด และชี้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อโรคและความสัมพันธ์กับโรคอื่น การประเมินข้อเสนอการวิจัยหรือการออกแบบการวิจัย และอภิปรายผลของการวิจัยในเชิงวิทยาการระบาด

Basic concepts of epidemiology concerning clinical research and dental problems of the community including risk factors; designing of research projects based on epidemiological approach and identifying of factors effecting causes of diseases and their relationship with other diseases; evaluating of research proposals or designing and discussing of research result with epidemiological evaluations

 

ทพทส          ๕๑๔          วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางทันตกรรมทั่วไป                                                  ๒(๒-๐-๔)

DTAD          514          Research Methodology in General Dentistry 

การสืบค้นข้อมูล การคิดวิพากษ์บทความวิชาการ การออกแบบการวิจัย  วิธีการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การวิจัยทางคลินิกและการวิจัยในห้องปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างงานวิจัยและรายงาน  จรรยาบรรณการวิจัย   

Literature search; scientific articles critique; research design; research methodology and research protocols; health science research; clinical and laboratory research; research proposal and report writing; research ethics

 

ทพทส          ๕๒๐          ปฏิบัติการทางทันตกรรมทั่วไป                                                  ๑(๐-๓-๑)

DTAD          520          General Dentistry Laboratory

ฝึกปฏิบัติรักษาทางทันตกรรมทั่วไป หมายรวมถึง ฝึกปฏิบัติรักษาทางทันตกรรมหัตถการ การอุดฟันปิดช่องว่าง การทำการอุดฟันอินเลย์ ออนเลย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม   ฝึกปฏิบัติรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ การบันทึกการสบฟัน การถ่ายทอดการสบฟันสู่เครื่องจำลองขากรรไกร การทำฟันปลอมแบบติดแน่นบนฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟัน ฝึกปฏิบัติรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนท์ การเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน การขยายคลองรากฟันด้วยมือและเครื่องมือกล และอุดคลองรากฟัน   ฝึกปฏิบัติรักษาทางปริทันตวิทยา การขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันด้วยคิวเรทและเครื่องขูดแม็กนิโตสตริกทีฟและพีโซอิเลคทริก ฝึกการทำศัลยกรรมปริทันต์ในขากรรไกรหมู                 

General dentistry practices including operative treatment practices, diastema closure, inlay and onlay with direct and indirect techniques; prosthodontics treatment practices, occlusion registration techniques, techniques in transferring registration to articulator, fabrication of fixed restoration on root canal treated tooth; endodontics treatment practices, access opening, mechanical instrumentation with hand and rotary instruments, root canal compaction;  periodontics treatment practices, scaling and root planning with curettes and magnetrostrictive and piezoelectric scalers, periodontal surgery practices on pig jaw

 

ทพทส          ๕๒๑          ปฏิบัติการทางทันตกรรมเด็กและทันตกรรมจัดฟัน                                        ๑(๐-๓-๑)

DTAD          521          Pedodontics and Orthodontics Laboratory    

ฝึกปฏิบัติรักษาทางทันตกรรมเด็ก การบูรณะฟันเทคนิคเฉพาะสำหรับฟันน้ำนมและการบูรณะด้วยครอบฟันสำหรับเด็ก ฝึกปฏิบัติรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรฟัน จากแบบจำลองฟัน และภาพรังสีเซฟาโลเมตริก ทันตกรรมจัดฟันดิจิตอล 

Pedodontics treatment practices, restorative techniques for primary teeth and pediatric crowns; orthodontics treatment practices, analysing of dental-arch relation using models,  cephalometry and digital orthodontics

 

ทพทส          ๕๓๙          การพัฒนาจิตใจ                                                  ๑(๐-๓-๑)

DTAD          539          Mind Development

การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจและอารมณ์ การเจริญสติและสมาธิเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานทันตกรรมพร้อมมูล

Practicing on mind and emotional developments; mindfulness and meditation to  enhance comprehensive dental practices

 

ทพทส          ๕๗๐          บทนำสู่ชีวสถิติ                                                  ๑(๑-๐-๒)

DTAD          570          Introduction to Biostatistics

หลักการพื้นฐานทางสถิติ การประยุกต์ชีวสถิติในงานวิจัยทางทันตกรรม  การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

Basic statistics; applying of biostatistics in the dental research; data analysis and the dental research

 

ทพรบ          ๘๓๑          การบำบัดการสบฟัน                                                  ๑(๑-๐-๒)

DTMS          831          Occlusal Therapy          

กายวิภาคศาสตร์ด้านการทำหน้าที่ของระบบบดเคี้ยว  ชีวกลศาสตร์และข้อกำหนดของการสบฟัน  หลักและแนวคิดการสบฟัน  กลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองและการใช้งาน  การวิเคราะห์การสบฟัน  ความรู้พื้นฐานการทำหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเคี้ยวและการรักษาการสบฟัน  การกรอปรับ การสบฟัน

Functional anatomy of the masticatory system; biomechanics of occlusion and occlusal determinants; principles and concepts of occlusion; articulators and their uses; the occlusal analysis; basic knowledge of functional disturbances and occlusal therapeutics of the masticatory system including occlusal adjustment

 

ทพรบ          ๘๓๒          ความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว                                                  ๑(๑-๐-๒)

DTMS          832          Disorders of Masticatory System

ทบทวนกายวิภาคศาสตร์ด้านการทำหน้าที่ของระบบบดเคี้ยว สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของความพิการร่วมขมับและขากรรไกร  หลักการตรวจพิเคราะห์วินิจฉัย  และแนวคิดการบำบัดรักษาความพิการร่วมขมับและขากรรไกร การรักษาการสบฟันและการใช้เฝือกสบฟัน

Reviewing functional anatomy of the masticatory system; etiology and associated factors of temporomandibular disorders, diagnostic principles; additional diagnostic tests and management concepts of  temporomandibular disorders; occlusal therapeutics and occlusal appliances for temporomandidular disorders

 

ทพรบ          ๘๓๓          ความผิดปกติของใบหน้า-ช่องปาก                                                  ๑(๑-๐-๒)

DTMS          833          Orofacial Disorder

ประสาทชีววิทยาของความเจ็บปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า หลักการประเมินผู้ป่วยและพิเคราะห์แยกปัญหาความเจ็บปวด หลักการดูแลบำบัดผู้ป่วยที่มีความทรมานอันเนื่องจากความเจ็บปวดความผิดปกติของการเคลื่อนไหวใบหน้า-ช่องปาก

Neurobiology of orofacial pain; principles of patients’ evaluation and differential diagnosis of the orofacial pain; management principles of orofacial pain patients; orofacial movement disorders

 

ทพศศ          ๘๘๘          การทบทวนวรรณกรรม                                                            ๒(๐-๖-๒)

DTSU          888          Review  Literature

เรียบเรียง และนำเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยการค้นคว้ารวบรวมจากตำราและวารสารทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

Review and present scientific literatures in oral and maxillofacial surgery from both local and international textbooks and journals

 

ทพผส          ๕๑๔          วิทยาระเบียบวิธีวิจัย                                                  ๒(๒-๐-๔)

DTID          514          Research Methodology

หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการวิจัยในห้องปฏิบัติการและการวิจัยประยุกต์การออกแบบการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย การทดสอบสมมติฐานการเก็บและการจัดการกับข้อมูล การวิจารณ์บทความวิชาการทางสถิติการวิจัยจริยธรรมการวิจัย การเขียนรายงาน

Principle of health science research; research methodology for laboratory research and applied research, research designs; research proposal writing; hypothesis testing; data collection and manipulation; scientific paper critique; research statistics; research ethics; report writing

 

ทพผส          ๖๐๙          การถ่ายภาพในช่องปาก                                                  ๑(๑-๐-๒)

DTID          609          Oral  Photography

ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของกล้องถ่ายภาพแบบธรรมดาและแบบดิจิทอล ฟิล์มและเลนส์ ฝึกหัดถ่ายภาพในช่องปากที่มีคุณภาพเพื่อการนำเสนออย่างมีจริยธรรม

Knowledge of various components of regular and digital cameras; film and lenses. taking good oral photography for presentations with ethics

 

ทพผส          ๖๑๓          การประเมินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์                              ๒(๒-๐-๔)

DTID          613          Critical appraisal for Biomedical Science Research

การวิเคราะห์และประเมินงานวิจัย โดยมุ่งเน้นลักษณะของงานวิจัยชนิดต่างๆ ระเบียบวิธีทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูลวัดซ้ำ การวิเคราะห์การรอดชีพ การวิเคราะห์อภิมาน การทดสอบความเที่ยง แบบทดสอบวินิจฉัย และการประยุกต์ทางการวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

Critical appraisals in biomedical science research; research characteristics; statistical concepts for data analyse; multivariate analyse; generalized linear models; repeated measures analyse; survival analyse; meta- analyse; reliability test; diagnostic test;; applications in biomedical science research