โครงการ FEALAC Short Course Student Exchange Program ประจำปี 2562

 

โครงการ FEALAC Short Course Student Exchange Program ประจำปี 2562 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 7 แห่ง โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญยาตรี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 คน (เสนอชื่อตัวจริง 1 คน และสำรอง 1 คน) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในวันที่เข้าร่วมโครงการ ค่าเดินทางในประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และ ค่ากิจกรรมในการศึกษาดูงาน

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaioverseastudy.com/fealacshortcourse และส่งใบสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment