ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง


 

ผศ. ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ (หัวหน้าภาควิชา)
อ. ทพญ.รชตวรรณ ลีลารังสรรค์ (รองหัวหน้าภาควิชา)
ผศ. ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล
ผศ. ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต
รศ. ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์
รศ. ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล
รศ. ดร.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ
อ. ทพญ.นัยนา บูรณชาติ
ผศ. ดร.ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก
ผศ. ดร.ทพญ.ปิยพรรณา พุ่มผลึก
รศ. ทพ.พีรศุษม์ รอดอนันต์
อ. ทพญ.อรนุช เจียรสุจิตวิมล
อ. ดร.ทพญ.ชนิตา ตันติพจน์
อ. ทพญ.ธารี จำปีรัตน์
อ. ทพญ.อรฤดี สุรัตนสุรางค์
อ. ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย
อ. ทพ.ภัทร์ ภู่เจริญ
อ. ทพ.ฐานวุฒิ คงปรีชา
อาจารย์ ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ
อาจารย์ ทพ.ภาณุพล คุณะสารพันธ์
ผศ. ดร.ทพญ.บุณทริกา ชื่นจิตกุลถาวร
อาจารย์ ทพ.สารัช สุริยาแสงเพ็ชร์

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์


 

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

รศ. ดร.ทพ.สมชาย อุรพีพล (หัวหน้าภาควิชา)
รศ. ดร.ทพญ.กัลยา ศุพุทธมงคล (รองหัวหน้าภาควิชา)
ศ.คลินิก ทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน์
ศ.คลินิก ดร.ทพ.วิชญ กาญจนะวสิต
รศ. ดร.ทพญ.อมรรัตน์ วงศ์ล่ำซำ
ผศ. ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช
รศ. ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ
ผศ. ทพญ.ฉันทนา ตุลาพรชัย
อ. ดร.ทพญ.ประณิธิดา กมลวานนท์
ผศ. ดร.ทพญ.ตรีนุช เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ผศ. ดร.ทพญ.นพวรรณท์ นาควิโรจน์
อ. ดร.ทพ.มนตรี รัตนจันทร์ฉาย
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.ปุญญานิช รุ่งนาวา
อ. ดร.ทพญ.กานดา งามวุฒิวงศ์
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.ภูวิพัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.วรรธนัย ปุณยนภากุล
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.เสฏฐวุฒิ ชูชัยแสงรัตน์
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.อาทิตย์ ทรงวัชราภรณ์
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.ณัฐ ภัทรพงศกร
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพ.เอกรินทร์ วัฒนะไพบูลย์กุล

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา


รศ. ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย (หัวหน้าภาควิชา)
ผศ. ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ (รองหัวหน้าภาควิชา)
ศ. ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ
รศ. ดร.ทพญ.สุภาณี รัศมีมาสเมือง
รศ. ทพ.ยสวิมล คูผาสุข
ผศ. ดร.ทพญ.ฐิติกานต์ เหล่าธรรมทัศน์
ผศ. ดร.ทพญ.นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์
อ. ทพ.เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช
อ. นพ.ทพ.นิษณ์ โอกูม่า
อ. ทพญ.คุนันยา พิมลบุตร
อ. ทพ.ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล
อ. ทพญ.สุวนิต กาญจนาคม
อ. ทพญ.จุฑารัตน์ จินตกานนท์
อ. ทพญ.สุธารัตน์ ชัยเฉลิมศักดิ์
ศ.คลินิก ดร.ทพญ.วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต
ผศ. ทพญ.อนัญญา พรหมสุทธิ
รศ. ทพญ.ฐิติวรรณ บูรณะวิเชษฐกุล
ผศ. ดร.ทพญ.กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์
อ. ดร.ทพญ.สุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี
อ. ทพญ.วิชุรัตน์ สกุลภาพทอง
อ. ทพ.พีร์ โตโพธิ์ไทย
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.มัลลิกา ศิริรัตน์
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.อนงค์พร ศิริกุลเสถียร
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์
ผศ. ทพญ.วีณา วัฒนานุกิจ
รศ. ทพญ.จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ
ผศ. ทพญ.พิณทิพา บูณยะรัตเวช
ผศ.(พิเศษ) ทพ.สุธีร์ จิตสุธีศิริ
อ. ทพ.ธนะศักดิ์ ธนสารสุขสถิตย์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


 

ผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
ผศ. ทพ.ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์ (รองหัวหน้าภาควิชา)
ผศ. นพ.ทพ.เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ
ศ. ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร
ศ. ทพญ.อรสา ไวคกุล
รศ. พญ.เบญจมาศ อภิพันธุ์
ผศ. ทพญ.บุญจิรา อนุกูล
รศ. ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
ผศ. ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย
รศ. พญ.ดวงดี รัมมะศักดิ์
อ. ทพ.ปริย แก้วประดับ
ผศ. ทพญ.ปัทมวรรณ มโนสุทธิ
อ. นพ.ทพ.คณิน อรุณากูร
อ. นพ.ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์
ผศ. ดร.นพ.ทพ.ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์
อ. ทพ.ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร
ผศ. ทพ.สมชาติ เราเจริญพร
อ. นพ.ทพ.อัคริน ภานุสถิตย์
อ. ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต์
อ. พญ.เทพรัตน์ เลิศวิเศษธีรกุล
ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ