ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Education Philosophy)

 

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ให้มีการจัดการศึกษาแบบ Outcome-based Education ดังนั้นมหาวิทยาลัมหิดลจึงขอแจ้งให้ทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาได้นำปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Education Philosophy) ไปใช้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง

 

Mahidol University Education Philosophy
Administering education that focuses on learners’ achievements by means of a learning-centered approach for self-development of knowledge, abilities, and new skills