อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสรีรวิทยา

 

รศ. ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

 

วุฒิการศึกษา : วท.บ. (กายภาพบำบัด) (เกียรตินิยมอันดับ 1), ปร.ด.(สรีรวิทยา) ,
หลังปริญญาเอก Developmental Biology, Harvard School of Dental Medicine

 

ความเชี่ยวชาญ : เมตาบอลิสมของแคลเซียม ชีววิทยาของกระดูก

การรีโมเดลลิงของกระดูกเนื้อเยื่อที่มีแร่ธาตุสะสม

 

E-mail address : dutmanee.ser@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ
View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment