คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก Columbia University สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะ Director of NCKU Overseas Hub in Thailand ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาสาขาชีวการแพทย์ จาก Columbia University สหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อ “Innovative Tech & Procedures to Enhance Oral Care with AI” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม “Biomedical Cross Cultural Education Program (BioCEP) 2023” ของ Columbia University   โดยมี อาจารย์ ทันตแพทย์บินิท เชรทรา อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ สาขาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จากมหาวิทยาลัย National Cheng Kung University ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี และในฐานะ Director of NCKU Overseas Hub in Thailand ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จากมหาวิทยาลัย National Cheng Kung University (NCKU), ไต้หวัน พร้อมแนะนำ ศูนย์ความร่วมมือ MU-NCKU Hub (Joint Research Center) และนำชม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   MU-NCKU Hub (Joint Research Center) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ NCKU และเพื่อการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองสถาบัน ในการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ 2022 NCKU Thailand Webinar on “Integrated Biomedical Engineering”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ 2022 NCKU Thailand Webinar on “Integrated Biomedical Engineering”   โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี ในฐานะ Director of NCKU Overseas Hub in Thailand เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี อาจารย์ ทันตแพทย์บินิท เชรทรา อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (สาขาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร) เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการแนะนำคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ NCKU ที่ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ตามรายชื่อและหัวข้อการบรรยาย ดังนี้   -รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม SATU Presidents’ Forum 2022 General Assembly และ NCKU Overseas Hub Joint Meeting

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ อาจารย์ ทันตแพทย์บินิท เชรทรา อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (สาขาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร) ในฐานะผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมการประชุม SATU Presidents’ Forum 2022 General Assembly ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Alliances: Solutions for Strategic Partnerships in Light of Challenges and Uncertainties” จัดขึ้นโดยเครือข่าย Presidents’ Forum of Southeast and South Asia and Taiwan Universities (SATU) ระหว่างวันที่…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University, Taiwan จัดนิทรรศการในหัวข้อ “Challenges in Biomedical Engineering – Journey from Research to Innovation”

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดนิทรรศการวิชาการในหัวข้อ “Challenges in Biomedical Engineering – Journey from Research to Innovation”   โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี ในฐานะ Director of NCKU Overseas Hub in Thailand กล่าวรายงานถึงความร่วมมือที่ผ่านมาในการจัดตั้ง MU-NCKU Hub เพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างทั้งสองสถาบัน พร้อมทั้งสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์…

งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” จัดโดย National Cheng Kung University ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” จัดโดย National Cheng Kung University ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” และร่วมบรรยายในหัวข้อ “Innovation Development in Dentistry in Response to Covid-19”โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “FACING THE CHALLENGE OF COVID-19 INTO OPPORTUNITY FOR RESEARCH”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “FACING THE CHALLENGE OF COVID-19 INTO OPPORTUNITY FOR RESEARCH”   เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ MU-NCKU Joint Research Center นำโดย รองศาสตราจารย์. ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ร่วมจัดงานประชุม วิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “FACING THE CHALLENGE OF COVID-19 INTO OPPORTUNITY FOR RESEARCH” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล…

งานสัมมนาออนไลน์ “2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology: Digital Dentistry” จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

งานสัมมนาออนไลน์ “2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology: Digital Dentistry" จัดขึ้นโดย National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)   เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเชิญให้เป็นผู้ร่วมกล่าวเปิด และเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “2021 International Webinar Series on Smart Healthcare Science and Technology : Digital Dentistry" ซึ่งจัดขึ้นโดย National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)…

พิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center และงานประชุมวิชาการ 2019 NCKU Week at MU

พิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center และงานประชุมวิชาการ 2019 NCKU Week at MU   20 พฤศจิกายน 2562 ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Dr. Huey-Jen Jenny Su, President, National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center ซึ่งเป็นความร่วมมือทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ NCKU   ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ NCKU ยังได้ร่วมมือในการจัดงานประชุมวิชาการ “2019 NCKU Week at…

การบรรยายทางวิชาการ MU-NCKU Symposium 2018 on “Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation”

การบรรยายทางวิชาการ MU-NCKU Symposium 2018 on "Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation"   5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan ได้มีการบรรยายทางวิชาการ MU-NCKU Symposium 2018 on "Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation" ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากรจากทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ…