ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ทันตแพทย์ปริย แก้วประดับ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร  อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรส่วนงานต่างๆ ร่วมในพิธีฯ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ได้เข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ พลตรี รชต วงษ์อารีย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก ท่านใหม่

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ได้เข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ พลตรี รชต วงษ์อารีย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก ท่านใหม่ ณ กรมการสารวัตรทหารบก

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อเรื่อง “ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งทันตแพทย์”เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาทันตแพทย์

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อเรื่อง “ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งทันตแพทย์”เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาทันตแพทย์   เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อเรื่อง “ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งทันตแพทย์” ณ ห้อง B2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ควบคู่ไปกับการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ โดยวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ต่างๆนั้น เป็นบัณฑิตของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่เคยมีประสบการณ์การทำงานในสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลทหาร และสถาบันทันตกรรม กิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็นการอภิปรายและการพูดคุยในกลุ่มย่อยๆระหว่างวิทยากรกับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาทันตแพทย์

ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คนใหม่

ร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คนใหม่   เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 คุณจรินทร์ สุมานนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทธนพูลทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด, ทันตแพทย์หญิง รัตนา จันตะดุลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานพร้อมมอบเงินร่วมทำบุญในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม และวันครบ 25 ปีแห่งการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานพร้อมมอบเงินร่วมทำบุญในพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม และวันครบ 25 ปีแห่งการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน   เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 รศ. ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ. ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รักษาการแทนรองคณบดี, รศ. ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ, ผศ. ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และ นางสาวกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานพร้อมมอบเงินร่วมทำบุญในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม และวันครบ 25 ปีแห่งการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ…

ผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คนใหม่

ผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาส เข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คนใหม่   เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในโอกาสเข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คนใหม่ ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

อาจารย์อาวุโส คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายพิเศษ รายวิชา DTID 212 จริยศาสตร์ทันตแพทย์ ภายใต้บทเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ทันตแพทย์ แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2

อาจารย์อาวุโส คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายพิเศษ รายวิชา DTID 212 จริยศาสตร์ทันตแพทย์ ภายใต้บทเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ทันตแพทย์ แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2   เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์กิตติ สุพันธ์ุวณิช อาจารย์อาวุโส คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา DTID 212 จริยศาสตร์ทันตแพทย์ ภายใต้บทเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ทันตแพทย์ แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 จำนวน 16 คน โดยบรรยายพร้อมนำชม ภายในพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้เรียนรู้ในเรื่องของประวัติทางทันตแพทยศาสตร์ในยุคต่างๆ การนำความรู้ด้านทันตกรรมจากอารยธรรมนานาประเทศสู่สยามประเทศ และศึกษาประวัติการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากอดีตสู่ปัจจุบัน ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร   ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้การรักษาทางทันตกรรม คือ การอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน และผ่าฟันคุด แก่นักเรียนและประชาชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2563 ในการนี้ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทูลถวายรายงานการดำเนินงานของศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาและอดีตคณบดี ทันตแพทย์…

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีส่งมอบงานใน ตำแหน่งคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คนใหม่ โดยมี ประธานที่ปรึกษาคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี ผู้บริหารและกรรมการประจำคณะเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี   ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหารชุดใหม่ ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะผู้บริหารชุดใหม่ และที่ปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ากราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในคณะฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

คณะผู้บริหารชุดใหม่ และที่ปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ากราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในคณะฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชุดใหม่ และที่ปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ากราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ ศาลพระภูมิ และพระพุทธเทพทันตราช ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้สักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรกของคณะฯ ณ บริเวณโถงชั้น 7 และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา