คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน International Conference on Dental Science and Education จัดขึ้น ณ School of Dentistry, Hanoi Medical University

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพร เหลืองชนะ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและเเม็กซิลโลเฟเชียล เป็นผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “the 12ᵗʰ International Conference on Dental Science and Education” จัดขึ้นที่ School of Dentistry, Hanoi Medical University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้หัวข้อหลัก “Minimally Invasive Dentistry in the New Era”   โดยในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “A Minimal Intervention Approach with…

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับทันตแพทย์ จาก 13 สถาบันในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม   จากกองทุน ศาสตราจารย์อิศระ - ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล 2 คน ได้แก่ -ทันตแพทย์วรพงศ์ ชุมเกตุ (หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) -ทันตแพทย์หญิงจิรัชญา นันทชูรัตน์ (หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ)   ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 114 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์…

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม บูธแสดงผลงานนวัตกรรม พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมภายใต้แบรนด์ MDENT

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม บูธแสดงผลงานนวัตกรรม พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมภายใต้แบรนด์ MDENT ภายในงานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 114 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น จัดโดยคณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และ บริษัท ลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด มาให้ความรู้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและการอพยพหนีไฟ พร้อมฝึกอพยพหนีไฟและระงับเหตุเพลิงไหม้ชนิดต่างๆ แก่บุคลากรของคณะฯ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 และลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหิดล จำกัด จัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหิดล จำกัด จัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อสรรหา กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการชุดใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ จำกัด จัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อสรรหา ประธานกรรมการดำเนินการ (1 คน) วาระปี 2566 - 2567 และกรรมการดำเนินการ (7 คน) โดยมีสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ บริเวณระเบียงกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธแสดงผลงานนวัตกรรม พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมภายใต้แบรนด์ MDENT ในงานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 114

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธแสดงผลงานนวัตกรรม พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมภายใต้แบรนด์ MDENT ภายในงานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 114 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ออกให้การรักษาทางทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ออกให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยทันตแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครให้บริการทางทันตกรรม ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2565

การบรรยายทางวิชาการ จาก College of Dentistry, New York University, สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ Mahidol International Dental School (MIDS) ได้เชิญ Associate Professor Dr. Bapanaiah Penugonda จาก College of Dentistry, New York University สหรัฐอเมริกา มาบรรยายทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เรื่อง   -Sustainability, Green Dentistry and How Dentists Can Help the Environment -Current Status of American Dental Education and Pathways to Licensure in the United States -Continues Education…

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่าย “ผลิตภัณฑ์เยลลี่ให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท กรีน ไลฟ์ ฮาร์โมนี จำกัด

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่าย “ผลิตภัณฑ์เยลลี่ให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท กรีน ไลฟ์ ฮาร์โมนี จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ ภาควิชาเภสัชวิทยา (ผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เยลลี่ให้ความชุ่มชื้นในช่องปาก) กล่าวถึงที่มาและแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัย ลำดับต่อไป คุณจรรยา โชติสุขเมธี ประธานกรรมการบริษัท กรีน ไลฟ์ ฮาร์โมนี จำกัด กล่าวถึงแผนการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จากนั้นเป็นการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ระหว่าง ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม…

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (รูปแบบออนไลน์)

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจำคณะ นำเสนอผลการดำเนินงานและรับฟังรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์