คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด ประจำ เดือนมกราคม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนมกราคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรวิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายาที่เกิดภายในเดือนมกราคมเข้าร่วมงาน สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเล่นเกมชิงรางวัล ผู้บริหารร่วมอวยพรวันเกิด พร้อมจับฉลากมอบรางวัลพิเศษ ณ ห้องประชุม B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (วิทยาเขตพญาไท) และ ห้องประชุมคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (วิทยาเขตศาลายา)

คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตรการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบประกาศนียบัตรผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ UKPSF ประเภท Senior Fellow และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นประธานในพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   ทั้งนี้ คณาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 11 ท่าน ได้รับประกาศนียบัตรการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งเป็น ผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ UKPSF และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUPSF) ดังนี้ UKPSF ประเภท Senior Fellow จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล สังกัดภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จากมหาวิทยาลัย National Cheng Kung University ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี และในฐานะ Director of NCKU Overseas Hub in Thailand ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จากมหาวิทยาลัย National Cheng Kung University (NCKU), ไต้หวัน พร้อมแนะนำ ศูนย์ความร่วมมือ MU-NCKU Hub (Joint Research Center) และนำชม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   MU-NCKU Hub (Joint Research Center) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ NCKU และเพื่อการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองสถาบัน ในการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย

การประชุมการนำเสนอผลการดำเนินการโครงการวิจัย “การศึกษาการดำเนินโครงการบริการสุขภาพช่องปากร่วมรัฐ-เอกชนในกลุ่มประชากรอายุ 3-6 ปี กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูและเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ”

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม การนำเสนอผลการดำเนินการโครงการวิจัย “การศึกษาการดำเนินโครงการบริการสุขภาพช่องปากร่วมรัฐ-เอกชนในกลุ่มประชากรอายุ 3-6 ปี กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูและเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ นักวิชาการ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ทันตแพทย์จเร วิชาไทย ผู้แทนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์วีระศักดิ์ พุทธาศรี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สุธี สุขสุเดช คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดี คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ นักวิชาการอิสระ นายธานินทร์ ริ้วธงชัย รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ พร้อมด้วย…

คณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ และขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าไหว้สักการะขอพรศาลพระภูมิ และเข้ากราบสักการะพระพุทธเทพทันตราช เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้สักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรกของคณะฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา

พิธีมอบใบรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013 แก่งานข้อมูลและสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 อาจารย์ ทันตแพทย์ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวรายงานความเป็นมาพิธีมอบใบรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013 แก่งานข้อมูลและสารสนเทศของคณะฯ โดยมีผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน จากนั้นได้รับเกียรติจาก คุณรุจิรา สีสุกใส Key Account Manager Assurance – Thailand Leadership Team บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนมอบใบรับรองและป้ายมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นผู้รับมอบ ลำดับถัดไปผู้แทนบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด มอบโล่มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดงานสานสัมพันธ์ทันตฯ มหิดล ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสานสัมพันธ์ทันตฯ มหิดล ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีระพงศ์ สันติวงศ์ นายกสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยภายในงานมีการมอบรางวัลแก่นักกีฬา กิจกรรมจับฉลากมอบของขวัญ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุจำนวน 9 รูป จากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ปี 2566 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยหน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 อาจารย์ทันตแพทย์ปริย แก้วประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล