งานประชุมวิชาการออนไลน์ “2022 New Southbound Special Needs Oral Care Resource and Integration Project – International Symposium on Oral Health” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ “2022 New Southbound Special Needs Oral Care Resource and Integration Project - International Symposium on Oral Health” ในหัวข้อ “New Era in Special Care Dentistry” จัดขึ้นโดย School of Dentistry, Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)   โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Management of…

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อฝึกประสบการณ์ และเรียนรู้การทำงานทางทันตกรรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นางสาวณิชา สุวรรณกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานเพื่อฝึกประสบการณ์และเรียนรู้การทำงานทางทันตกรรม ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง, คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์, ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และภาควิชาทันตกรรมเด็ก รวมไปถึงการเข้าร่วมฟังการบรรยายในชั้นเรียนของนักศึกษาทันตแพทย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธาน มอบใบประกาศนียบัตรในการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าว   โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาอาชีพและแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนอำนวยศิลป์ เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานจริงในสาขาวิชาชีพที่สนใจ เป็นเวลา 1 สัปดาห์

คณาจารย์ และนักศึกษาหลังปริญญาจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา จำนวน 11 คน จาก Faculty of Dentistry, Universiti Teknologi MARA, Malaysia เข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมไปถึงกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ Intra-oral scan & Computer-aided design และ CAD-CAM technology ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์   โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาหลังปริญญาจาก Universiti Teknologi MARA, Malaysia  …

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธแสดงผลงานนวัตกรรม พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมภายใต้แบรนด์ MDENT และ SIRINDENT ในงานมหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธแสดงผลงานนวัตกรรม พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมภายใต้แบรนด์ MDENT และ SIRINDENT ภายในงานมหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์ ในส่วนของนิทรรศการผลงานย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District: YMID) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมการแพทย์ และขยายความร่วมมือผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน   โดยภายในงานมีการบริการตรวจสุขภาพจากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรมการแพทย์ การเสวนาสุขภาพ และการจำหน่ายสินค้าสุขภาพ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นทรัลเวิลด์

คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ และการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเข้าชมการเรียนการสอนของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตภายในศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น และชมการเรียนการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม (หลักสูตร 2 ปี) ณ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม   นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มาแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จากนั้นหัวหน้าศูนย์ทันตกรรมรากเทียม แนะนำการปฏิบัติงานภายในศูนย์ทันตกรรมรากเทียม เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกเข้าศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวรายงานบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา และ “เสียงสะท้อนจากใจนักศึกษาทันตแพทย์” โดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ จากนั้นเป็นการเสวนาเสริมสร้างพลัง “ฟ้าหลังฝน เมื่อพ้นโควิด...ครูศิษย์ยังผูกพัน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัก ศุภอมรกุล และ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพร เหลืองชนะ ดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและเเม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย Special Lecture ในหัวข้อ Aesthetic in Maxillofacial Radiology based on 3D Printing

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและเเม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย Special Lecture ในหัวข้อ Aesthetic in Maxillofacial Radiology based on 3D Printing โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Zainul A. Rajion Dean of the Kulliyyah of Dentistry International Islamic University, Malaysia เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Clouds Meeting จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมภาษณ์ใน “รายการคุยกับหมอ” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมภาษณ์ใน "รายการคุยกับหมอ" ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 ทรูวิชั่นส์ช่อง 784 ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยสิรินเด้นท์ ยาสีฟันสมุนไพรน้ำมันมะพร้าว โดยมี ทพญ.กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีโทรทัศน์ TNN 2

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง Fantastic Rotary(s) and How to File Them

เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเรื่อง Fantastic Rotary(s) and How to File Them จัดโดย สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2565 ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันตแพทย์ที่สนใจ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการพัฒนาออกแบบ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ใช้ในการรักษาคลองรากฟัน ช่วยให้การรักษาของทันตแพทย์มีความสะดวก รวดเร็ว ลดความเมื่อยล้าจากการทำงานแบบในอดีต และได้ผลสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้น โดยมีทันตแพทย์ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ