คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสำนักงานเลขาธิการความร่วมมือทางทันตแพทยศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR Secretariat) ร่วมสนับสนุนจัดงานประชุมวิชาการ The 13th International Dental Collaboration of the Mekong River Region Congress (IDCMR) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสำนักงานเลขาธิการความร่วมมือทางทันตแพทยศาสตร์ ในลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR Secretariat) ร่วมสนับสนุนจัดงานประชุมวิชาการ The 13th International Dental Collaboration of the Mekong River Region Congress (IDCMR) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า   24 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย H.E. Dr. Myint, Union Minister Prof. Shwe Toe, President LOC, 13th IDCMR Congress กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ The 13th International Dental Collaboration of the Mekong River…

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ จังหวัดจันทบุรี   ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมพิธี โดยภายในงานประกอบด้วย พิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลเรียนดีและประพฤติดี ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาร่วมวางพานไหว้ครู ณ บริเวณรูปปั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรก ณ บริเวณโถง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว

กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมศิลปะป้องกันตัว สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนสิงหาคม เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนสิงหาคม เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนสิงหาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรที่เกิดภายในเดือนสิงหาคมเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เล่นเกม และจับฉลากมอบรางวัล โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

งานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2

งานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 จำนวน 82 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมและแนะนำการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

การประชุมวิชาการ เรื่อง Complete Denture 4.0

การประชุมวิชาการ เรื่อง Complete Denture 4.0   โครงการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Complete Denture 4.0 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นประธานเปิดการประชุม โดยภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษเชิดชูเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.เพ็ญศรี สุทธิสารสุนทร เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 84 ปี และการบรรยายทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์ ช่างทันตกรรม และนักศึกษาช่างทันตกรรมเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการร่วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทางด้านการแพทย์และทันตแพทย์ร่วมกัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

The Second China-ASEAN Medical Education Forum and The China-ASEAN Dentistry Education Forum

The Second China-ASEAN Medical Education Forum and The China-ASEAN Dentistry Education Forum   เมื่อระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ทพญ. ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “The Second China-ASEAN Medical Education Forum and The China-ASEAN Dentistry Education Forum” ซึ่งจัดขึ้นโดย Guizhou Medical University ณ Guiyang International Conference and Exhibition center สาธารณรัฐประชาชนจีน   ในโอกาสนี้ ผศ.ทพญ. ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ ยังได้รับเกียรติในการเชิญบรรยายและแนะนำข้อมูลต่างๆของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเฉพาะในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบอีกด้วย…