คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Yonsei University College of Dentistry

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Kee-Joon Lee, Dean, Yonsei University College of Dentistry สาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ที่มีระหว่างกัน   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ Prof. Ki Woo Kim, Director of External Affairs ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองสถาบัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Kyung-Seok HU, Vice…

กิจกรรม Smoking Cessation Practice โปรแกรมการเลิกบุหรี่ ของนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาทันตแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Smoking Cessation Practice โปรแกรมการเลิกบุหรี่ ของนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาทันตแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพรรณ เลาหพันธ์ และ อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี เป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงปฏิบัติ​งานคลินิกของนักศึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

พิธีปิดการอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง Basic periodontal surgery for all และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง Basic periodontal surgery for all (ภาคปฏิบัติ) จำนวน 25 ท่าน จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง Basic periodontal surgery for all (ภาคบรรยาย)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา, รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง BASIC PERIODONTAL SURGERY FOR ALL (ภาคบรรยาย- onsite​) จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ณ ห้องบรรยาย 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดาราวรรณ วนะชิวนาวิน เป็นผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยหน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 76 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี ให้การต้อนรับ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโยคะฟื้นร่าง Yoga x Retreat & Restore

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโยคะฟื้นร่าง Yoga x Retreat & Restore แก่คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์สมดุลย์ หมั่นเพียรการ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 304 - 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนพฤษภาคม

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรวิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายาที่เกิดภายในเดือนพฤษภาคมเข้าร่วมงาน สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเล่นเกมชิงรางวัล ผู้บริหารร่วมอวยพรวันเกิด พร้อมจับฉลากมอบรางวัลพิเศษ ณ ห้องประชุม B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (วิทยาเขตพญาไท) และ ห้องประชุมคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (วิทยาเขตศาลายา)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมิน 5 ส

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิภพ สายแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดทำกิจกรรม 5 ส คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต (หัวหน้าทีม), นางสาวอัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์, นายพุฒิไนย เวชกามา และ นายสิรภพ พินิจการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยากรที่ปรึกษาโครงการกิจกรรม 5 ส ในการเข้าตรวจประเมิน 5 ส ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน Green Office ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม BASIC PERIODONTAL SURGERY FOR ALL

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม BASIC PERIODONTAL SURGERY FOR ALL จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบ Online / Onsite / Hand on ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล