ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วยที่ปรึกษาและอดีตคณบดี ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้บริการทางทันตกรรม ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมจิตอาสา “ทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 3” ณ โรงเรียนสวนมิสกวัน

กิจกรรมจิตอาสา “ทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 3” ณ โรงเรียนสวนมิสกวัน   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรม “ทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 3” ขึ้น ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดยนำบุคลากรที่มีจิตอาสาทำการปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นของโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการปรับพื้นที่ โดยการเททรายและเกลี่ยให้เสมอ ขัดสนิมและทาสีของเล่นเด็ก นอกจากนี้ยังได้เปิดรับบริจาคเงินจากบุคลากรและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำเงินที่ได้ไปจัดซื้อสิ่งของสำหรับกิจกรรมดังกล่าวและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนอีกด้วย

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตร พร้อมมอบถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาส ที่คณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยสอดคล้องตามที่กฏหมายกำหนด

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตร พร้อมมอบถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาส ที่คณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยสอดคล้องตามที่กฏหมายกำหนด   ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานวันความปลอดภัย ครั้งที่ 2 “MU Safety Day : A Day of Fire Safety” และมอบประกาศนียบัตร พร้อมมอบถังดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่คณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยสอดคล้องตามที่กฏหมายกำหนด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีนายวิทยา แหลมทอง หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมเด็ก ให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมเด็ก ให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี   ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมเด็ก ออกให้บริการทางทันตกรรมและให้ความรู้ทางทันตสุขศึกษาแก่เด็กนักเรียน เเละครูเจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2561

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชมสิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิพิธภัณฑ์ฟันแห่งแรกของประเทศไทย

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชมสิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิพิธภัณฑ์ฟันแห่งแรกของประเทศไทย   คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาความเป็นมาทางด้านทันตกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมชมนิทรรศการภายในสิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ฟันแห่งแรกของประเทศไทย - คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกวดวิชารัชดาวิทยาบางเขน กรุงเทพฯ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (จำนวน 34 คน) เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 - คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-5 (จำนวน 96 คน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 - คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา กรุงเทพฯ ระดับอนุบาล 1-3 (จำนวน 34 คน) และโรงเรียนศิลปะแหลมคม กรุงเทพฯ (จำนวน 25 คน) เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จาก Graduate School of Dentistry Osaka University เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จาก Graduate School of Dentistry Osaka University เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 จำนวน 4 คน จาก Graduate School of Dentistry Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน เมื่อระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่มีร่วมกัน ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 16 สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางจาก

คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 16 สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางจาก   กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรมอนามัย ศูนย์การแพทย์อาร์ เอส ยู โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลมนารมย์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ รวม 13 หน่วยงาน เป็นเจ้าภาพจัดงาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 16” ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางจาก เพื่อตรวจสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพในโรคความเสี่ยงสูง และเป็นปัจจัยก่อให้เกิดโรคร้าย กว่า 20 รายการ อาทิ…

MOU Signing Ceremony between Niigata University Faculty of Dentistry and Mahidol University Faculty of Dentistry

MOU Signing Ceremony between Niigata University Faculty of Dentistry and Mahidol University Faculty of Dentistry   เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Professor Takeyasu Maeda คณบดี Niigata University Faculty of Dentistry, Japan ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU)…

คณะกรรมการเยี่ยมชมผลงานคุณภาพ (CQI KM Inno) รอบคัดเลือก ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2561 (DENT MU Quality Fair 2018)

  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะกรรมการเยี่ยมชมผลงานคุณภาพ (CQI KM Inno) รอบคัดเลือก ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2561 (DENT MU Quality Fair 2018) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์   ลำดับต่อไป การตัดสินผลงานคุณภาพ ในวันที่ 30 เม.ย. 2561 และประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ภายในงานมหกรรมคุณภาพ ในวันที่ 6 มิ.ย. 2561

งานประเพณีสงกรานต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2561

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ รักษาการแทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 พร้อมร่วมสรงน้ำพระพุทธเทพทันตราช ชมการรำอวยพร และรดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรคณะฯ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดซุ้มการละเล่นพื้นบ้าน อาทิเช่น สาวน้อยตกน้ำ ปาโป่ง ยิงปืนชิงรางวัล การประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) ชั้น 1