คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวนวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน พร้อมก้าวสู่ระบบการศึกษา Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาต่อยอดการศึกษาสู่สังคม และจัดกิจกรรม OPEN HOUSE DENT MAHIDOL 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวนวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน พร้อมก้าวสู่ระบบการศึกษา Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาต่อยอดการศึกษาสู่สังคม และจัดกิจกรรม OPEN HOUSE DENT MAHIDOL 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561   เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแถลงข่าว “นวัตกรรมสื่อการศึกษาออนไลน์ นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์และชุมชน” พร้อมก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษา Thailand 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านที่ 1 Excellence in research with global and social impact มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่า (ValueAdded) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมโดยร่วมกับภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 Excellence in Outcome…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม DENT MU OPEN HOUSE 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม DENT MU OPEN HOUSE 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล”   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม DENT MU OPEN HOUSE 2018 “เปิดบ้านทันตฯ มหิดล” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ทันตแพทย์ และผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิเช่น กิจกรรม Talk Show จากนักศึกษาทันตแพทย์ กิจกรรมทัวร์คณะฯ / คลินิก / ห้องปฏิบัติการงานวิจัย, แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ, กิจกรรม Workshop พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจได้ทดลองเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ สาธิตการใช้เครื่องมือ และการทำแลปฯ ต่างๆ, การแสดงนวัตกรรมของนักศึกษาทันตแพทย์ และผลงานวิจัย พร้อมซุ้มกิจกรรมเล่มเกมรับของที่ระลึก ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรที่เกิดภายในเดือนพฤษภาคมเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เล่นเกม และจับฉลากมอบรางวัล โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดผลงานวิจัย ในงานประกวดผลวิจัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยมีนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ส่งผลงานงานเข้าร่วมประกวด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มอบบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 500 ใบ เพื่อใช้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในงานครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหารบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 500 ใบ เพื่อใช้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในงานครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ซึ่งจะมีคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์จากประเทศทั้งในกลุ่มอาเซียน ยุโรป อเมริกา และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนบ้านในวง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2561

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนบ้านในวง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2561

การประชุมวิชาการนานาชาติ : Mahidol International Symposium on Restorative Dentistry “New Strategies for Restorative Excellence”

การประชุมวิชาการนานาชาติ : Mahidol International Symposium on Restorative Dentistry “New Strategies for Restorative Excellence”   ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ : Mahidol International Symposium on Restorative Dentistry “New Strategies for Restorative Excellence” เนื่องใน วาระเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยมีทันตแพทย์จากประเทศต่างๆ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ที่จะลงฝึกปฏิบัติงานในคลินิก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์ ประเทศไทย มอบมุมเด็กเล่น Brain-Based Learning(BBL) ให้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์ ประเทศไทย มอบมุมเด็กเล่น Brain-Based Learning(BBL) ให้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)   เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบมุมเด็กเล่น Brain-Based Learning(BBL) จากมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์ ประเทศไทย เพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก ที่มารับบริการทางทันตกรรม ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โดยมี มร.เฮสเตอร์ ชิว รองประธานกรรมการมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้าส์ ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบมุมเด็กเล่น และได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, คุณกฤตยา อุ่นสากล กรรมการและเลขานุการ รองผู้อำนวยการมูลนิธิโรนัลด์…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบอุปกรณ์กีฬาและเงินบริจาค จากกิจกรรมจิตอาสา “ทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 3” แก่โรงเรียนสวนมิสกวัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบอุปกรณ์กีฬาและเงินบริจาค จากกิจกรรมจิตอาสา “ทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 3” แก่โรงเรียนสวนมิสกวัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทยหญิง ยุวดี อัศวนันท์ ผู้ช่วยคณบดี เป็นตัวแทนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบอุปกรณ์กีฬาและเงินบริจาค ในการดำเนินกิจกรรม “ทันตฯอาสาทำดีตามที่พ่อสอนครั้งที่ 3” เมื่อวันที่ 2 พฤษาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยเงินจากการบริจาคนำไปซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว สำหรับอุปกรณ์กีฬา และเงินที่เหลือจากกิจกรรมดังกล่าว มอบให้กับทางโรงเรียนสวนมิสกวัน เพื่อใช้สนับสนุนด้านการเรียนการสอนต่อไป โดยมีนายวิรัช อองเทศ ผู้อำนวยการและคณะครู เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรและหนังสือขอบคุณแก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนสวนมิสกวัน กรุงเทพฯ