การประชุม WHO CC activity Minamata Convention Among IDCMR โดย Dr.Benoit VARENNE วันที่ 7 มิถุนายน 2561

การประชุม WHO CC activity Minamata Convention Among IDCMR โดย Dr.Benoit VARENNE   วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยเชิญคณบดี และผู้แทนจาก ประเทศจากกลุ่ม สมาชิก International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีงานครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทรงเจิมป้ายอาคารปฏิบัติการและวิจัย และอาคารพรีคลินิก เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีงานครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ที่ปรึกษาคณบดี, อดีตคณบดี, อาจารย์อาวุโส, ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ บุคลากรและนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ในการนี้ได้มีพิธีทางศาสนา ตั้งแต่เวลา 07.30 น. โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร สวดเจริญพระพุทธมนต์   ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ และทรงเปิดศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี กรุงเทพมหานคร ในการนี้ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จากทั้งในประเทศกลุ่มอาเซียน ยุโรป อเมริกา และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเฝ้ารับเสด็จ   ในลำดับถัดมา ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี, ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณดร. ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์…

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 70 ปี

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 70 ปี   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล