พิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2561

พิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2561   ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมถ่ายภาพกับผู้เกษียณอายุงานของคณะฯ ซึ่งปีนี้มีผู้เกษียณอายุงาน จำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ได้แก่ ศ.คลินิก ทพญ. ณัฏยา อัศววรฤทธิ์, รศ.ทพญ. จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ, รศ.ดร.ทพญ.…

งานวันเกษียณอายุงาน ประจำปี 2561

งานวันเกษียณอายุงาน ประจำปี 2561   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเกษียณอายุงาน ประจำปี 2561 โดยในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุงานจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ได้แก่ ศ.คลินิก ทพญ. ณัฏยา อัศววรฤทธิ์, รศ.ทพญ. จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ, รศ.ดร.ทพญ. สุวรรณี ลัภนะพรลาภ, ผศ.ทพ. พีระ สิทธิอำนวย, ผศ.ทพญ. เปรมวรา ตรีวัฒนา, นางสาวเพ็ญศรี พงษ์ขวัญ, นางศิริวรรณ จิตสุขุมมงคล, นางนพมาศ ปันทรัตน์, นางภรณ์สรวง ดวงจินดา, นางจุฑามาศ เกตุเทียน, นางลภัสนันท์ ปัญญา, นายธีระ วนรัตน์, นางเยาวลักษณ์ ทุติยาภรณ์,…

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน ออกให้บริการรักษาทางทันตกรรม ณ รร.ตชด.บ้านกอเตย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน ออกให้บริการรักษาทางทันตกรรม ณ รร.ตชด.บ้านกอเตย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี   ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์คลินิก ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษาหลังปริญญา และผู้ช่วยทันตแพทย์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมออกศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้บริการรักษาทางทันตกรรม และให้ความรู้ทางทันตสุขศึกษา แก่ครู นักเรียน และประชาชน ณ รร.ตชด.บ้านกอเตย อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2561

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลา “วันมหิดล”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลา “วันมหิดล”   ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย พร้อม ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมราชชนก ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. วรางคณา ชิดช่วงชัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อม ผู้บริหาร บุคลากร…

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยาจัดโครงการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง “Short course in Periodontology 2018”

ภาควิชาจัดโครงการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง “Short course in Periodontology 2018” ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย การสัมมนา การฝึกปฏิบัติ และการสังเกตการปฏิบัติงานคลินิก โดยมี Dr. A M Masud Rahman จากบังคลาเทศ เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-21 กันยายน 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม   ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตใหม่

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิตใหม่   ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรม Exit interview part II ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรม Exit interview part II ประจำปีการศึกษา 2560   เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม Exit interview part II ประจำปีการศึกษา 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 - 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ Indiana University School of Dentistry

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือทางด้านการศึกษา กับ Indiana University School of Dentistry   วันที่ 14 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารและศิษย์เก่า จาก Indiana University School of Dentistry ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้การต้อนรับ Dr. Michael J. Kowolik, Executive Associate Dean, Associate Dean for Faculty Affairs and Global Engagement และ Dr. Tien-Min Gabriel Chu DDS PhD, Professor and Associate…

พิธีปิดโครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018

พิธีปิดโครงการทุนฝึกอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018   เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการทุนอบรมระยะสั้น IDCMR Scholarship 2018 โดยบุคลากรและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมทุนฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน ๗ คน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มความร่วมมือทางทันตแพทย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ IDCMR (International Dental Collaboration of Mekong River Region) ได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561 หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้รับทุนดังกล่าว