คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ AUN-QA และ VOC การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ และงาน“สานสัมพันธ์ พี่น้องทันตะ โยธี” โดยมี บุคลากรสายวิชาการ และผู้ช่วยอาจารย์ เข้าร่วมสัมมนา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ AUN-QA และ VOC การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ และงาน“สานสัมพันธ์ พี่น้องทันตะ โยธี” โดยมี บุคลากรสายวิชาการ และผู้ช่วยอาจารย์ เข้าร่วมสัมมนา   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ AUN-QA และ VOC การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และผู้ช่วยอาจารย์ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ…

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้บริการทางทันตกรรม แก่นักเรียนและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2561

รายการ “กระจกหกด้าน” เข้าบันทึกเทปถ่ายทำรายการสารคดี ตอน “จัดฟันแบบใส Invisalign” ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายการ “กระจกหกด้าน” เข้าบันทึกเทปถ่ายทำรายการสารคดี ตอน “จัดฟันแบบใส Invisalign” ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   รายการ “กระจกหกด้าน” เข้าบันทึกเทปถ่ายทำรายการสารคดี ตอน “จัดฟันแบบใส Invisalign” โดยมี อ.ดร.ทพญ. รชยา จินตวลากร (หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน), อ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน), ผศ.ดร.ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร (อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน) และ ผศ.ดร.ทพญ.จิรา กิติทรัพย์กาญจนา (หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและเเม็กซิลโลเฟเชียล) ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ซึ่งเนื้อหาในการถ่ายทำสารคดีนำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ทางด้านทันตกรรมได้แก่ “จัดฟันแบบใส Invisalign” ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยการออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคล ด้วยการสร้างเทคโนโลยีภาพสามมิติบนจอคอมพิวเตอร์ชั้นสูง แสดงการเคลื่อนที่ของฟันตามแผนการรักษาเพื่อความสมบูรณ์ และคาดว่าจะออกอากาศประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทางช่อง 7 HD

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดประชุมวิชาการเรื่อง New trend, New approach, New Technique in Pediatric Dentistry” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดประชุมวิชาการเรื่อง New trend, New approach, New Technique in Pediatric Dentistry” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดการประชุมวิชาการเรื่อง New Trend, New Approach, New Technique in Pediatric Dentistry” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานทันตกรรมเด็กแก่ทันตแพทย์ที่สนใจโดยเปิดอบรมทั้งภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบรรยาย 304, 305, 306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น…

โครงการ “สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562”

โครงการ “สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562”   เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าคลินิก หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยต่างๆ ภายในคณะฯ เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จาก Okayama University Dental School, Japan ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จาก Okayama University Dental School, Japan ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   รศ.ดร.ทพ. พิศลย์ เสนาวงษ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายความร่วมมือและเครือข่าย คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่ศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน จาก Okayama University Dental School, Japan ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง และภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2561 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่มีร่วมกัน ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน

การบรรยายทางวิชาการ MU-NCKU Symposium 2018 on “Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation”

การบรรยายทางวิชาการ MU-NCKU Symposium 2018 on "Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation"   5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (NCKU), Taiwan ได้มีการบรรยายทางวิชาการ MU-NCKU Symposium 2018 on "Medical, Dental, and Material for Healthcare Innovation" ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากรจากทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ…

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน พิธีลงนามบันทึก ข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (Taiwan) และ พิธีเปิด ศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center

5 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ National Cheng Kung University (Taiwan) และพิธีเปิดศูนย์ MU-NCKU Joint Research Center ภายใต้นโยบายงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในการผลักดันให้เกิด joint unit กับคู่พันธมิตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานเกี่ยวกับการเจรจาความร่วมมือ MU-NCKU ด้าน Joint Medical/Dental Devices and Applications และ Mr. Chen-Yuan Tung, Representative of Taipei Economic and Culture Office in Thailand , Prof. Woei-Jeer Chuang,…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการเสนอชื่อผู้แทนคณะฯ เพื่อไปทำหน้าที่เลือก กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทสนับสนุน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการเสนอชื่อผู้แทนคณะฯ เพื่อไปทำหน้าที่เลือก กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทสนับสนุน   เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการเสนอชื่อผู้แทนคณะฯ เพื่อไปทำหน้าที่เลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทสนับสนุน ร่วมใช้สิทธิ ณ หน่วยเลือกตั้ง บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมรนักศึกษาฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 (Mahidol Open House)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมรนักศึกษาฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 (Mahidol Open House)   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมรนักศึกษาฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล 2561 (Mahidol Open House) จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถวางแผนการเตรียมความพร้อมในการสมัครระบบ TCAS ปี 2562 ซึ่งมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจอยากจะเป็นทันตแพทย์ เข้าเยี่ยมชมบูธของคณะฯ และร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นพี่ มาร่วมแนะนำหลักสูตรต่างๆ พร้อมเผยเคล็ดลับการสอบเข้า การเรียน และความก้าวหน้าในสายอาชีพ และตอบข้อซักถาม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา