คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณดีเด่น ในสาขาต่างๆ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณดีเด่น ในสาขาต่างๆ   เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบช่อดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณดีเด่น ในสาขาต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ดังมีรายนามต่อไปนี้     รางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564 “Person Of The Year 2021” สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากโครงการหนึ่งล้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย   ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร…

โครงการฝึกอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม”

โครงการฝึกอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม”   หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร จัดโครงการฝึกอบรม “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางทันตกรรม” (English Communication for Dental Clinic Staff) ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว/ ผู้ช่วยศาสตราจราย์ ดร.ทันตแพทย์ กวิน สิปิยารักษ์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน/ Mr. David Perrodin, English language specialist จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล/ อาจารย์ ดร.หทัยชนก โกมินทรชาติ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ…

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัล มหิดลทยากร ประจำปี 2563 และผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์ผลงานอันทรงคุณค่า ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัล มหิดลทยากร ประจำปี 2563 และผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์ผลงานอันทรงคุณค่า ในงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์ ผู้ได้รับรางวัล มหิดลทยากร ประจำปี 2563 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์     และ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวนิดา นิมมานนท์ และคณะ ผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์ผลงานอันทรงคุณค่า ผลงานอนุสิทธิบัตร เลขที่ 16320 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ดูแลช่องปาก” ในพิธีมอบรางวัล งานครบรอบ 52…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 52 ปีวันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ 52 ปีวันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และร่วมงานครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมเรื่อง “โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี (ESPReL)”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรมเรื่อง “โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี (ESPReL)”   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม เรื่อง “โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี (ESPReL)” โดยมีวิทยากรจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายพัฒนา เอี่ยมกระสินธุ์, นางสาวอัญชุลี วัชรมุสิก และ นางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมตอบข้อซักถามแก่บุคลากรของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เป็นไปตามแผนงานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ห้องประชุมห้อง 302 - 303 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 (ส่วนหลัง)

คณะผู้ปกครอง “กลุ่มบ้านเรียนรู้” จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้ปกครอง “กลุ่มบ้านเรียนรู้” จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้ปกครอง "กลุ่มบ้านเรียนรู้" จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.ปุญญานิช รุ่งนาวา ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่คณะผู้ปกครอง "กลุ่มบ้านเรียนรู้" เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรง ซึ่งพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม เพื่อให้เกิดการสื่อสารความรู้ และการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าชม

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ Practical Dentistry in COVID-19 Pandemic ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ Practical Dentistry in COVID-19 Pandemic ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings   เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Practical Dentistry in COVID-19 Pandemic ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings เพื่อรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 15 ท่าน มาร่วมบรรยาย ในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ “SARS-Cov-2 in Oral Cavity and Antiseptic Mouthwash against SARS-CoV-2”,…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จาก บริษัท ทีโอเอ โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการ “การคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งในช่องปาก”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จาก บริษัท ทีโอเอ โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการ “การคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งในช่องปาก”   เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อย ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นายปราโมทย์ ดีประเสริฐดำรง (Executive Advisor & Director) และ นายเนาวรุจน์ ปานเมทนี (Senior Executive Advisor)…

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564   เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยชี้แจงผลการดำเนินงานและสรุปกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด ได้รับทราบ พร้อมจับฉลากมอบรางวัลแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID) ครั้งที่ 1/2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID) ครั้งที่ 1/2564   เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) และประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID) , นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ (ที่ปรึกษา), นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ (ที่ปรึกษา), ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ปรึกษา) และผู้บริหารส่วนงานจากคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation…