คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนธันวาคม เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนธันวาคม เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร   เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมวันเกิดประจำเดือนธันวาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยภายในงานมีบุคลากรที่เกิดภายในเดือนธันวาคมเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เล่นเกม และจับฉลากมอบรางวัล โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งออกให้การตรวจเเละรักษาทางทันตกรรม อาทิเช่นอุดฟัน,ขูดหินน้ำลาย, ถอนฟัน, ผ่าฟันคุด แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ที่ปรึกษาและอดีตคณบดี พร้อมด้วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จฯ และให้การรักษาทางทันตกรรม ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การดูแลอนามัยช่องปากผู้สูงอายุ”

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การดูแลอนามัยช่องปากผู้สูงอายุ”   ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การดูแลอนามัยช่องปากผู้สูงอายุ” โดยมีพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักศึกษาและผู้ดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

การประชุมวิชาการ “Amara Vichakarn: The Legend and Her Apprentices”

การประชุมวิชาการ “Amara Vichakarn: The Legend and Her Apprentices”   เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ และบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด จัดการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ Amara Vichakarn: The Legend and Her Apprentices แก่ ทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ชลธชา ห้านิรัติศัย หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องบอลลูม 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

โครงการ WHO Fellowship Program on Primary Oral Health Care, Concentration on Mother and Child Health

โครงการ WHO Fellowship Program on Primary Oral Health Care, Concentration on Mother and Child Health   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Kin Shein, Dr. Naing Aung Win, Dr. Thet Oo และ Dr. Tun Thu Ya จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานในโครงการ WHO Fellowship Program on Primary Oral Health Care, Concentration on Mother and Child Health ซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชาทันตกรรมชุมชน ในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562…

ภาควิชาทันตกรรมชุมชนจัดการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Oral health care access in Thailand : struggles to reborn

ภาควิชาทันตกรรมชุมชนจัดการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Oral health care access in Thailand : struggles to reborn   เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Oral health care access in Thailand : struggles to reborn โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมชุมชน ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

สำนักงานการวิจัย จัดการบรรยายเรื่อง “Novel non-psychoactive cannabinoids for chronic pain treatment”

สำนักงานการวิจัย จัดการบรรยายเรื่อง “Novel non-psychoactive cannabinoids for chronic pain treatment”   เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง “Novel non-psychoactive cannabinoids for chronic pain treatment” แก่คณาจารย์และผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก Professor Igor Spigelman เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

งานประชุมวิชาการ “International Conference of Scientific and Odonto-Stomatology training 2019” ณ School of Odoto-Stomatology, Hanoi Medical University, Vietnam

งานประชุมวิชาการ “International Conference of Scientific and Odonto-Stomatology training 2019” ณ School of Odoto-Stomatology, Hanoi Medical University, Vietnam   ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพ. ชูชัย  อนันต์มานะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “International Conference of Scientific and Odonto-Stomatology training 2019" ณ School of Odoto-Stomatology, Hanoi Medical University, Vietnam เมื่อระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้ง School of…

บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการ “วันต่อต้านการทุจริตสากล” MU International Anti-Corruption Day

บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการ "วันต่อต้านการทุจริตสากล" MU International Anti-Corruption Day   วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล มีนโนบายในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงได้กำหนดให้แต่ละส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวขึ้น โดยในปีนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในโครงการ "วันต่อต้านการทุจริตสากล" MU International Anti-Corruption Day ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หน้าอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการทุจริต รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร และนักศึกษา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กุศลสุข  (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษคณะเวชศาสตร์เขตร้อน) …