คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเรียนวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ WebEX

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเรียนวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ WebEX   เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเรียนวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ WebEX โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวเปิดงาน พร้อมแนะนำอาจารย์ และชี้แจงแนวทางการฝึกฝนกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างศักยภาพสู่การเรียนวิชาชีพ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings   เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และร่วมลงนามถวายพระพร โดยมี รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบุคลากรเข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา นอกจากนี้ภายในงานมีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings อีกด้วย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับ University of Indonesia Faculty of Dentistry เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับ University of Indonesia Faculty of Dentistry เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ 15th IDCMR Congress   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสำนักงานเลขาธิการความร่วมมือทางทันตแพทย์ศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR Secretariat office) ได้ร่วมหารือกับ University of Indonesia Faculty of Dentistry สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางทันตแพทย์ลุ่มแม่น้ำโขง (15th IDCMR Congress) โดยในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ ได้ร่วมหารือกับ Prof. Dr. M.F Lindawati S.…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบ ชุด Happy Box จากร้าน Auntie Anne’s (อานตี้ แอนส์) สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อร่วมส่งกำลังใจ พร้อมส่งมอบความสุข ให้กับทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของคณะฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบ ชุด Happy Box จากร้าน Auntie Anne’s (อานตี้ แอนส์) สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อร่วมส่งกำลังใจ พร้อมส่งมอบความสุข ให้กับทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของคณะฯ   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และนางสาวกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และบุคลากรคณะฯ รับมอบ ชุด Happy Box จากร้าน Auntie Anne’s (อานตี้ แอนส์) สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อร่วมส่งกำลังใจ พร้อมส่งมอบความสุข ให้กับทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC รุ่น 5.2 จำนวน 10 เครื่อง จากมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม KPISE ร่วมกับ เยาวชน SEED Thailand และบริษัทในเครือ RBS เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC รุ่น 5.2 จำนวน 10 เครื่อง จากมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม KPISE ร่วมกับ เยาวชน SEED Thailand และบริษัทในเครือ RBS เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับบริจาคตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC รุ่น 5.2 จำนวน 10 เครื่อง จากมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม KPISE ร่วมกับ เยาวชน SEED Thailand และบริษัทในเครือ RBS โดยได้รับเกียรติจาก คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนมอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M DENT ให้แก่โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากร ทางการแพทย์และผู้ป่วย ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M DENT ให้แก่โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากร ทางการแพทย์และผู้ป่วย ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณะฯ มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M DENT จำนวน 1,500 ชุด แก่โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) ได้รับการสนับสนุนสถานที่จาก…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M DENT ให้แก่โรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M DENT ให้แก่โรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย อ.ทพ.คมสัน ลาภาอุตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณะฯ มอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก M DENT จำนวน 1,500 ชุด โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice รุ่นที่ 13” สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice รุ่นที่ 13” สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา   รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “Smoking Cessation Practice รุ่นที่ 13” สำหรับนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meetings โดยมี ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ, รศ.ทพญ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์, รศ.ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย, อ.ดร.ทพญ.สุจิวรรณ สืบบุก สังขมณี และ อ.พีร์ โตโพธิ์ไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในแผนงานย่อยชุดที่ 4 สนับสนุนนโยบาย และยุทธศาสตร์…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5   เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5