พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 25

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพททย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นที่ 25)   ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการฝึกอบรมโดยมี นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, ร่วมกล่าวต้อนรับ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น…

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 จากโรงเรียนธนินธรวิทยา จำนวน 75 คน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 จากโรงเรียนธนินธรวิทยา จำนวน 75 คน เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ พัฒนา และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอันจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ KPPIKG 2023 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 19ᵗʰ Scientific Meeting & Refresher Course in Dentistry (KPPIKG 2023)” ภายใต้หัวข้อหลัก “Reshaping Innovation, Knowledge, and Skills Through Digital Transformation Towards Excellent Service and Education in Dentistry” ซึ่งจัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีรายชื่อและหัวข้อการบรรยายดังนี้   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ในช่วง Main Speaker บรรยาย เรื่อง “Root canal treatment…

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 12 ซึ่งในปีนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในธีม “Phayathai Music Festival 2023” โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจาก 9 ส่วนงาน (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท) ได้แก่ วิทยาลัยการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเครือข่ายมหิดลพญาไท   โดยภายในงานมี ขบวนพาเหรดจาก 9 ส่วนงาน, การแสดงโชว์เปิดการแข่งขัน, การแข่งขันกีฬาผู้บริหาร 9 ส่วนงาน, การประกวดเชียร์แดนซ์ ในธีม “Phayathai Music Festival 2023” และการแข่งขันกีฬาฮาเฮ ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี…

องค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมให้กับบุคลากรทางการพยาบาล

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 องค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม เรื่อง การดูแลผู้ป่วยเมื่อได้รับเลือดและส่วนประกอบของเลือด โดยได้รับเกียรติจาก พว.กรองแก้ว ย้วนบุญหลิม พยาบาล (ผู้เชี่ยวชาญ) หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, พว.ปานจิต โพธิ์ทอง พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) และทนพญ.วราภรณ์ สมวงษ์ นักเทคนิคการแพทย์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) ให้เกียรติเป็นวิทยากร   โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม และกล่าวรายงานโดย พว.กฤตติกา สายโส พยาบาล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) ประธานองค์กรพยาบาล และรองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุม B05 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   การอบรมดังกล่าว…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี กล่าวรายงานการดำเนินงานและผลการศึกษาของทั้ง 2 หลักสูตร จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม จำนวน 10 ราย และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง จำนวน 35 ราย และมอบรางวัลเรียนดี รางวัลความประพฤติดีของแต่ละหลักสูตร รางวัลเพื่อนดีเด่นของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง   จากนั้น ผู้สำเร็จการศึกษากล่าวคำปฏิญาณ คณบดีให้โอวาท และร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50…

โครงการมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน

สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2566 ณ ชุมชนบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจสุขภาพทั่วไป และการทำกายภาพบำบัด เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนแบบเชิงรุกในพื้นที่ชุมชน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   โดยกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย การเข้าร่วมฟังบรรยายแนะนำการศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ และการใช้ชีวิตของนักศึกษาทันตแพทย์ จากนั้น เป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการลงปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์) และคลินิกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึงสิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้าง การมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม   การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานจริงในสาขาวิชาชีพที่สนใจ

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทันต่อการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ

คณาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในงานประชุมสัมมนาวิชาการออนไลน์ ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “Regenerative Endodontics: When it works VS When it does not” ในงานประชุม Clinical, Academic & Research in Endodontics Online Series- 1 จัดโดย Indian Endodontic Society ผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดไปยังคณะทันตแพทย์ทั่วประเทศอินเดีย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 500 คน