คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 – 6

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 - 6 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้น อาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ ได้กล่าวจุดประสงค์และแนะนำวิทยากร การบรรยายแนวทางการทำงานเมื่อจบเป็นทันตแพทย์ โดย ทันตแพทย์หญิงณัฐยา อยู่สมบูรณ์, ทันตแพทย์ภัคพล วนิจกิจเกื้อผล, ทันตแพทย์หญิงปิ่นขวัญ ปัดไธสง, ทันตแพทย์หญิงธิติมา ธุระมนวงศ์, ทันตแพทย์หญิงญานิกา แสงเถกิง, อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ และทันตแพทย์ตรรกย ชูกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และถ่ายทอดการบรรยายผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Department of Oral Health, Ministry of Health and Welfare, New Southbound Special Needs Oral Care Resource and Integration Project

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ในฐานะผู้แทนของ ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย   -Prof. Chien-Ning Huang (President, Chung Shan Medical University) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) -Dr. Nia Ayu Ismaniati Noerhadi (Dean, Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) -Assoc. Prof. Tong Minh Son (Dean, School of Dentistry, Hanoi Medical University) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ University of Leuven ราชอาณาจักรเบลเยียม

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ the Department of Oral Health Sciences, KU Leuven, University of Leuven ราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งนำโดย Prof. Dr. Bart Van Meerbeek, Chair of the Department of Oral Health Sciences   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ Prof. Dr. Maria Cadenas de Llano Perula,…

โครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Course Design for Course Director”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนัจชลี ศรีมณีกาญจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการทันตแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์กวิน สิปิยารักษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Course Design for Course Director” แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.3/มคอ.4 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับรายวิชา Course Learning Outcomes: CLO), วิธีการจัดการสอน (Teaching and learning methods), วิธีการวัดผล (Assessment) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome : PLO) ณ ห้องประชุม 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ…

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าศึกษาดูงาน การเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 14 คน ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   โดยกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย การเข้าร่วมฟังบรรยายแนะนำการศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และชีวิตนักศึกษาทันตแพทย์ จากนั้น เป็นการเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์, ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น, ห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยาช่องปาก, ห้องปฏิบัติการวิจัย, คลินิกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมร้าน M Dent ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมของคณะฯ รวมไปถึงเยี่ยมชม สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม   ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ได้ให้เกียรติ มอบใบประกาศนียบัตรในการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าว ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานจริงในสาขาวิชาชีพที่สนใจ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ International Medical College, University of Duisburg-Essen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ International Medical College, University of Duisburg-Essen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งนำโดย Univ. Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. mult. Ulrich Joos, Scientific Director, International Medical College และ Univ. Prof. Dr. Jan Buer, Dean, Medical Faculty University of Duisburg-Essen, Germany   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน…

พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกษียณอายุงาน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกษียณอายุฯ โดยในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เกษียณอายุฯ เข้าร่วมในพิธีจำนวน 2 ราย ได้แก่ คุณสุจิตรา กลิ่นคล้าย และ คุณระพีพรรณ สุธีโอฬาร โดยภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “กินอยู่อย่างสง่า ชะลอความชราด้วยอาหาร” โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ การแสดงดนตรี โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์, วิดีทัศน์ผู้เกษียณอายุฯ, พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตรจากนั้นประธานฯ กล่าวแสดงความขอบคุณเนื่องในวาระเกษียณอายุฯ ผู้แทนเกษียณอายุฯ กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ ดร. ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช เป็นประธานฯ ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2565 โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมเยียนบัณฑิตในพื้นที่จังหวัดเลย ได้แก่ โรงพยาบาลนาด้วง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรงพยาบาลปากชม โรงพยาบาลเชียงคาน และโรงพยาบาลท่าลี่ และการประชุมวิชาการ “วิชาการสัญจร ทันตฯ มหิดล ครั้งที่ 13” “พร้อมสรรพ รับมือ คุณ Trauma” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงฐิตารีย์ จิรธัญญาณัฎ, อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ และอาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมุนินทร์ ชัยชโลธร เป็นวิทยากรบรรยาย ในที่ 29 กันยายน 2565 ทั้งรูปแบบการประชุม onsite และ online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่บัณฑิตทันตแพทย์ สร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นการติดตาม ประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป และเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ทันตแพทย์​ภาครัฐและเอกชน…

ชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ ร่วมกับโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ แขกผู้เกียรติ และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณสุจิตรา กลิ่นคล้าย, คุณระพีพรรณ สุธีโอฬาร, คุณกุลวดี นวลตระกาล และคุณสมัญญา ยิ้มถนอม ซึ่งชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ ร่วมกับโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ จัดขึ้น โดยภายในงานมีขบวนแห่บายศรี การแสดงจากศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตร 2 ปี พร้อมรับชมวิดีทัศน์ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน จากนั้นผู้เกษียณอายุงานกล่าวแสดงความรู้สึก และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ จัดงานกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ จัดงานกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัสและนักศึกษาพบปะ-พูดคุยกัน เข้าร่วมชมนิทรรศการ ย้อนอดีต ทันตะ มหิดล และชมภาพยนตร์และคลิปวีดิทัศน์ย้อนเวลาไปกับคณาจารย์ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา