คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 โรงเรียนสวนมิสกวัน กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 จากโรงเรียนสวนมิสกวัน กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม ได้แสวงหาความรู้ พัฒนา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าชม ระหว่างวันที่ 12 - 15 กันยายน 2565

ร้าน M Dent Shop คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมในงาน “เปิดโลกคลังความรู้เพื่อประชาชน”

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "เปิดโลกคลังความรู้เพื่อประชาชน" จัดโดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2565 และเยี่ยมชมร้าน M Dent Shop ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเข้าร่วมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมภายในงานดังกล่าวด้วย ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการ The 4th MU Ortho Symposium : Odyssey of Orthodontic Materials

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการ The 4th MU Ortho Symposium : Odyssey of Orthodontic Materials แก่ทันตแพทย์ที่สนใจ   ช่วงเช้า เป็นการบรรยาย หัวข้อ Pre-historic dentaI decoration โดย ผศ. ทพญ. ดร.กนกนาฏ จินตกานนท์ หัวข้อ 18 ปี กับเส้นทางการพัฒนางานวิจัย NiTi ในประเทศไทย โดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และผศ. ดร. ทพญ.รชยา จินตวลากร และหัวข้อ MiT (Made in Thailand) TAD : We…

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – 2 โรงเรียนสวนมิสกวัน กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 2 จากโรงเรียนสวนมิสกวัน กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม ได้แสวงหาความรู้ พัฒนา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าชม

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนักศึกษาช่างทันตกรรม คณาจารย์ และศิษย์เก่า เข้าร่วมงาน จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “ความเป็นจริง” ในสังคมแห่งการทำงาน : มนุษย์ ภาษา มารยาทกับคุณค่าของตน โดย อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลำดับถัดไปผู้แทนนักศึกษาช่างทันตกรรม กล่าวขอบคุณอาจารย์ และพิธีบายศรี ภาคบ่ายเป็นการเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์ที่อยากแบ่งปัน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

ผู้แทนจาก Bangladesh Federation of Dental Science เข้าเยี่ยมชม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนทันตแพทย์จาก Bangladesh Federation of Dental Science สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อเยี่ยมชม ศูนย์ Mahidol Dental Microscope Center พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในอนาคตร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   โดยในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ทางคณะผู้แทนฯ สำหรับการเข้าเยี่ยมชมดังกล่าว

นักศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม Virtual Mobility Program ” Oral Cancer and Intercultural Practices” และได้รับรางวัล “Best Video Presentation”

นักศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ทพ.กัญญาณัฐ บุญยัง นักศึกษาหลังปริญญา หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก, ทพ.จิรกิตติ์ ประมวลพรสถิต นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรชีววิทยาช่องปาก, Dr. Mya Thiri และ Dr. Khin Mya Tun นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรชีววิทยาช่องปาก ได้เข้าร่วมกิจกรรม Virtual Mobility Program " Oral Cancer and Intercultural Practices" จัดโดย The NCKU Overseas Hub in Malaysia โดยมี อาจารย์ ทันตแพทย์ ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เป็นผู้ประสานงาน   นอกจากนี้ ทพ.กัญญาณัฐ บุญยัง ยังได้รับรางวัล "Best Video Presentation" ในกิจกรรมนี้ด้วย…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคมประจำปี 2565 (MU Social Engagement Forum 2022)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวรณัน ประพันธ์ศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร หัวหน้าโครงการผลิตสื่อทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคมประจำปี 2565 (MU Social Engagement Forum 2022) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการผลักดันกระบวนการเชิง Policy Advocacy   และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน “การพัฒนาทักษะการแปรงฟันเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของผู้บกพร่องทางการเห็น ด้วยสื่อการสอนประกอบภาพนูน” ในรูปแบบ Oral Persentation ภายในงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคมประจำปี 2565 (MU Social Engagement Forum 2022) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2565 ภายใต้หัวข้อ “Healthy Together ชุมชนเมืองสุขภาพดี” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สำหรับ “การพัฒนาทักษะการแปรงฟันเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของผู้บกพร่องทางการเห็น ด้วยสื่อการสอนประกอบภาพนูน” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตา สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง…

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “รับน้องข้ามฟาก”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “รับน้องข้ามฟาก” ประจำปี 2565 เพื่อต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ DTMU54 และ MIDS08 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และภายในรุ่นของนักศึกษา อีกทั้งยังเสริมทักษะการทำงานที่จะนำไปใช้ประกอบการเรียนและการใช้ชีวิตในอนาคต ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานนิทรรศการ ENVIRONMENT AND SAFETY 2022

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ ENVIRONMENT AND SAFETY 2022 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ จากนั้น คุณอภิชญา เดชไกรวัลย์ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานพัฒนากิจการเพื่อสังคมผู้แทนจากบริษัท ปตท.จีซี ให้เกียรติส่งมอบชุด PPE โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของคณะฯ ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้มารับบริการ ลำดับถัดไปเป็นพิธีมอบโล่รางวัล ESPReL แก่ห้องปฏิบัติการ และพิธีมอบใบเกียรติบัตรกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2565 แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล การประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดคลิป VDO Environment and Safety…