คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 อาจารย์ทันตแพทย์ปริย แก้วประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 30 รูป โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ไหว้พระขอพร” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ไหว้พระขอพร” โดยมีบุคลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญไหว้พระ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ วัดพนัญเชิง วัดไชยวัฒนาราม วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 29 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2566 จัดโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณบดี ผู้บริหาร บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Nonretentive Ceramic Overlays: The Minimal Invasive Restorations

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Nonretentive Ceramic Overlays: The Minimal Invasive Restorations โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ทันตแพทย์ผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ โรงแรมสุโกศล

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร (ฝึกปฏิบัติจริง) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร (ฝึกปฏิบัติจริง) ประจำปี 2565 โดยจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุภายในอาคาร พร้อมทั้งดำเนินการดับเพลิงตามขั้นตอน และอพยพไปยังจุดรวมพลบริเวณสนามกีฬากรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.)   โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาทุกระดับชั้นของคณะฯ เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน และให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีหน่วยงานร่วมสังเกตการณ์การฝึกในครั้งนี้ ได้แก่ 1. กรมการสารวัตรทหารบก, 2. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพญาไท, 3. สถานีตำรวจนครบาลพญาไท, 4. สำนักงานเขตราชเทวี, 5. การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน และ 6. บริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ ประถม 2 จากโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ ประถม 2 จากโรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ พัฒนา และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงอันจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป โดยคุณพจนีย์ ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูผู้ดูแลได้เข้าร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย

งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) โดยมีวัตถุประสงค์: เพื่อให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทันต่อการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings