คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสานสัมพันธ์ทันตฯ มหิดล ร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 ในรูปแบบ New Normal ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสานสัมพันธ์ทันตฯ มหิดล ร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 ในรูปแบบ New Normal ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสานสัมพันธ์ทันตฯ มหิดล 2564 ร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 ในรูปแบบ New Normal เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย นายกสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์…

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2565   เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุจำนวน 9 รูป จากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2565 โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม End-Training Ceremony ของโครงการ 2021 Southern Taiwan Science Park Bureau Project

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม End-Training Ceremony ของโครงการ 2021 Southern Taiwan Science Park Bureau Project   เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ รศ. ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Prof. Chia-Tze, Kao, Representative, Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), Prof. Dr. M. F. Lindawati S Kusdhany, Dean, Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, Assoc. Prof. Tong Minh…

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ฝึกปฏิบัติจริง)

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ฝึกปฏิบัติจริง)   เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ฝึกปฏิบัติจริง) โดยจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุภายในอาคาร พร้อมทั้งดำเนินการดับเพลิงตามขั้นตอน และอพยพไปยังจุดรวมพลบริเวณสนามกีฬากรมการสารวัตรทหารบก โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาทุกระดับชั้นของคณะฯ เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน และให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทางคณะฯ เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม M-Dent ภายในงาน

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทางคณะฯ เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม M-Dent ภายในงาน   เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ทพ.ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์ นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ นักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับรางวัล ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112 (1/2564) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2564 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร • รางวัล “หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์” (รุ่น 2) ได้แก่ นักศึกษาทันตแพทย์พัทธวรรณ กลลดาเรืองไกร ชั้นปีที่ 6 •…

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด จัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อสรรหา ประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ชุดใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด จัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อสรรหา ประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ชุดใหม่   เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำกัด จัดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อสรรหา ประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ วาระการทำงานปี 2565-2566 โดยมีสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ บริเวณระเบียงกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ และ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” จัดโดย National Cheng Kung University ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” จัดโดย National Cheng Kung University ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ ที่ปรึกษาคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ 2021 NCKU Overseas Week “Covid-19: Challenges for Social Innovation” และร่วมบรรยายในหัวข้อ “Innovation Development in Dentistry in Response to Covid-19”โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ…

องค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ประจำปี 2564

องค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ประจำปี 2564   เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 องค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีบุคลากรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพของคณะฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม B4 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564”

คณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม “โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม “โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564” จัดโดยคณะกรรมการป้องกันบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และ บริษัท ลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด มาให้ความรู้เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและการอพยพหนีไฟ พร้อมฝึกอพยพหนีไฟและระงับเหตุเพลิงไหม้ชนิดต่างๆ แก่บุคลากรของคณะฯ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ จัดกิจกรรมแรกพบนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ จัดกิจกรรมแรกพบนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2564   เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมแรกพบนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2564 จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 54) นักศึกษาทันตแพทย์ นานาชาติ (รุ่นที่ 8 และนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นพี่ เข้าร่วมงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิด กิจกรรม Ice breaking การชี้แจงกิจกรรมและแบ่งสายนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 กิจกรรมบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาทันตแพทย์ โดยรุ่นพี่และอาจารย์ กิจกรรมฐาน และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ